Vila Navarra, Domènec

Vila Navarra, Domènec

Docent

Professor/a

Presentació

FORMACIÓ: ● Enginyer Agrònom (Orientació en Enginyeria Rural), per la Universitat de Lleida. Defensa del projecte final de carrera: setembre de 1996, amb qualificació final d'excel·lent. ● Enginyer Tècnic Agrícola (especialitat Explotacions Agropecuàries), per la Universitat de Lleida. Defensa del projecte final de carrera: gener del 1994, amb qualificació final d’excel·lent. ● Curs de Post-grau ‘L'agricultura Europea i la Política Agrària Comunitària’ organitzat pel Departament d’Economia de l’Empresa de la Universitat de Lleida celebrat durant el curs 96-97. ● Curs “Alta Direcció d'Empreses Agroalimentàries” organitzat per la Escuela de Organización Industrial (EOI) celebrat a Saragossa del 3 de novembre de 2009 al 10 de març de 2010 i de 132 hores lectives presencials. ● “Máster en Ecoauditorías y Gestión Empresarial del Medio Ambiente” organitzat pel Centro de Investigaciones Ecológicas de Màlaga (projecte final de Revisió inicial ambiental per a la implantació d'un sistema d'audioria ambiental en indústria agroalimentària amb qualificació final de notable). ● “Máster en Alta Gestión Ambiental” organitzat pel Centro de Investigaciones Ecológicas de Màlaga realitzat el curs 1999-2000 i d'una durada de 700 hores lectives. ● Curs d'especialització en “Metodologies de Formació en l'Àrea Empresarial” atorgat per la Universitat Politècnica de Catalunya l'abril de 1999. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: ● Des de juliol de 2015, Cap de la Unitat de Serveis, Formació i Desenvolupament Rural de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. ● Des de gener de 2011 a juny de 2015, Director General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Les funcions d’aquesta Direcció General són: a. Planificar i coordinar les polítiques, els plans i els programes en matèria d'alimentació, qualitat agroalimentària i indústries agroalimentàries. b. Ordenar i supervisar el control de la qualitat, la traçabilitat, les condicions dels productes agroalimentaris i la lluita contra els fraus en la producció i comercialització agroalimentàries. c. Planificar actuacions d'ordenació, foment i promoció dels productes agroalimentaris de qualitat i/o amb mencions de qualitat, l'artesania alimentària, fires, mercats, certàmens de productes agroalimentaris, xarxa d'agrobotigues i els hàbits de consum de productes alimentaris. d. Desenvolupar línies d'actuació en matèria de comercialització i distribució de productes alimentaris i dels petits establiments agroalimentaris en el món rural. e. Autoritzar els laboratoris de productes agroalimentaris. f. Ordenar el sector de begudes alcohòliques, en col·laboració amb l'Institut Català de la Vinya i el Vi, si escau, i les no alcohòliques. g. Planificar les línies d'ajuts a la transformació i comercialització de productes agraris i alimentaris. h. Proposar la normativa reguladora en les matèries competència de la Direcció General. i. Elaborar, de forma conjunta amb l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, la definició i planificació de la R+D agroalimentària i fomentar la R+D+I en les indústries agroalimentàries i coordinar la divulgació i la difusió dels resultats i avenços en tecnologia en matèria d'indústries agroalimentàries. j. Planificar les estratègies, els programes i els plans en matèria d'innovació tecnològica, formació en el món agrari i rural, assessorament al món agrari i les actuacions adreçades a la formació dels agricultors i dels ramaders i associacionisme i cooperativisme agrari. k. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani. ● Des de gener de 2011 a juny de 2015, Pressdent i posteriorment Vicepresident de Promotora d’Exportacions Catalanes (PRODECA), SA, empresa pública de la Generalitat de Catalunya. ● Des de gener de 2011 a juny de 2015, Vicepresident segon de la Fundació Món Rural, fundació depenent del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. ● Des de gener de 2011 a juny de 2015, Membre del Consell d’Administració de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). ● Des de gener de 2011 a juny de 2015, Membre del Consell d’Administració d’Aeroports de Catalunya, SA. ● Des de gener de 2011 a juny de 2015, Membre del Consell d’Administració de Mercabarna, SA. ● Des del maig de 2001 al gener de 2011, desenvolupant diverses tasques a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya: tècnic de l’Àrea de Gestió d’Ajuts i Projectes, més tard responsable de la mateixa àrea i finalment Cap de la Unitat de Serveis. ● Des del desembre de 1997 fins al maig de 2001, Tècnic i posteriorment Responsable de l'Àrea de Projectes de la Fundació Catalana de Cooperació. ● Del setembre de 1996 al juliol de 1997 tècnic a l'empresa Transalfals & La Vispesa, S.C.L., a través d’un conveni Universitat-Empresa. ALTRA EXPERIÈNCIA: ● Assessor de cooperatives en països en desenvolupament de sudamèrica. ● Professor en les tres edicions (2013, 2014 i 2015) del Postgrau de Gestió Estratègica de l’Empresa Agroalimentària, organitzat per Forum Empresa i la Universitat de Lleida. ● Professor en els cursos 2008, 2009 i 2010 del Màster en Projectes per al Desenvolupament (cooperativisme) de la Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) de la UPC. ● Membre del Consell Català de la Formació Professional. ● Patró de la Fundació Patrimonio Cultural Olivarero. ● Patró de la Fundació Dieta Mediterrània. ● Membre del Consell Regulador del Cava. ● Membre del Consell Assessor del Cooperativisme. ● Membre del Consell General del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. ● President de la Comissió d’Artesania Alimentària de Catalunya. ● Membre del Consell Rector d’ACC10. ● Membre del patronat del CREDA, el Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari. ● Membre del Comitè d’Honor del VI Congreso Iberoamericano de Gestión de Calidad en Laboratorios (IBEROLAB). ● Des de desembre de l’any 2006 dins al gener de 2011, Delegat a Lleida del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya i conseqüentment membre de la Junta de Govern d'aquest col·legi professional. ● Des de desembre de l’any 2006 fins al gener de 2011, membre del Patronat de la Fundació Universitat de Lleida.

Cursos on dona classes Vila Navarra, Domènec

    Cursos d'Especialització Presencial
    Cursos d'Especialització Presencial
    Cursos d'Especialització Presencial
    Cursos d'Especialització Presencial
    Cursos d'Especialització Presencial