Postgrau

Postgrado de Políticas LGTBI en la Gestión Pública

Postgrado de Políticas LGTBI en la Gestión Pública

Presentació

Postgrau Polítiques LGBTI en la Gestió Pública és una nova titulació que respon a les necessitats de la societat actual, diversa, canviant, plural, garant dels drets humans, en què les persones poden viure i decidir lliurement la seva identitat sexual i de gènere amb tota l'empara de la legalitat vigent. Tanmateix, és una societat en què, per raons històriques, ideològiques, econòmiques i culturals arrelades, perduren una sèrie de tradicions, estereotips i accions excloents que fan que la discriminació i la violència s'exerceixen de manera constant. El coneixement, la formació, l'educació, la sensibilització, la investigació, l'anàlisi de bones pràctiques i l'actuació per la garantia de drets són, sens dubte, els elements que han de contribuir a l'erradicació de totes les desigualtats i violències. És en aquest marc que s'enquadra aquest postgrau: erradicar les desigualtats i violències per raó d'identitat de gènere o sexual.

Aquest Postgrau ofereix un model formatiu de caràcter interdisciplinari, complet, rigorós que posa el focus en els continguts, les metodologies d'ensenyament-aprenentatge la importància dels criteris de selecció dels docents, l'avaluació, les investigacions, evidències científiques i les bones pràctiques existents. Així, per impartir els continguts dels diferents mòduls del programa compta amb un important equip d'acadèmics, professionals i experts en aquest camp.

En aquesta segona edició igual que la primera, el Postgrau va adreçat a les persones que ja estan treballant en les administracions catalanes (àmbit local, comarcal, provincial i autonòmic) i que tenen dins de les seves responsabilitats, de manera directa o indirecta, l'atenció a les persones. Preferentment, al personal tècnic referent de polítiques LGBTI dels departaments i d'altres unitats especialitzades en LGBTI de la Generalitat de Catalunya, personal dels Serveis d'Atenció Integral LGBTI i de l'Administració Local i altres administracions públiques. Aquesta edició del Postgrau també oferirà unes places limitades a aquelles persones que volen especialitzar-se en l'àmbit LGBTI amb objectius acadèmics o professionals.

Programa

MòDUL 1. MARC CONCEPTUAL, HISTòRIC I CULTURAL
 • Presentació del Postgrau
 • Sessió introductòria dels temes del Mòdul 1
 • Les construccions culturals dels gèneres
 • Heteronomativitats i homonormativitats
 • Sexes/Gèneres. Significats plurals de “LGBTI+”
 • Els estudis LGBTI i queer
 • Lluites i drets: de la vergonya a l’orgull
 • Història, cultures i debats “lèsbics”
 • Història, cultures i debats “gais”
 • Noves realitats, nous conceptes
 • Cultures de la diversitat als Països Catalans
 • Els activismes al segle XXI

dies i hores en que s'imparteix
El Mòdul 1 Marc conceptual, històric i cultural té dotze sessions cada una de quatre hores. Les sessions tindran lloc els dimarts i els dijous a la tarda. La gran majoria de les sessions del Mòdul I seran en format virtual excepte algunes que seran presencials les quals seran impartides respectivament en classes de matí i tarda durant el mateix dia.

MòDUL 2. DRETS HUMANS I GARANTIES DE DRETS
 • Interseccionalitats LGBTI en la pràctica i política pública I: introducció al marc conceptual
 • Interseccionalitats LGBTI en la pràctica i política pública II: Actuacions i realitats diverses
 • Transversalitats LGBTI en la pràctica i política pública: marc conceptual i actuacions
 • Territorialitats LGBTI: realitats i complexitats
 • Marc normatiu internacional i europeu
 • Marc normatiu estatal
 • Marc normatiu autonòmic i local
 • Reconeixement i memòria, polítiques de visibilitat
 • Demandes i polítiques de participació i promoció de drets
 • Polítiques i pràctiques de prevenció
 • Polítiques i pràctiques d’atenció
 • Anàlisi de models de plans específics
 • Gestió de la comunicació (EAPC)
 • Treball en equip i competències relacionals (EAPC)

dies i hores en que s'imparteix
El Mòdul 2 Drets Humans i garanties de drets té catorze sessions. Les sessions tindran lloc els dimarts i els dijous a la tarda. En aquest mòdul hi haurà quatre sessions presencials les quals seran impartides respectivament en classes de matí i tarda durant el mateix dia, i la resta tindrà en format virtual.

MòDUL 3. GESTIó PúBLICA. CONTINGUT, APLICACIó I AVALUACIó DE LES POLíTIQUES LGBTI+
 • Introducció al mòdul: Repensar les polítiques públiques des de la diversitat sexo-afectiva
 • Estratègies d’atenció i treball en xarxa i comunitari
 • Canvi Cultural sexual
 • La interseccionalitat en les polítiques públiques
 • Violències lgtbifòbiques, drogodependència, ITS i VIH
 • Del dret al treball i la garantia de la igualtat en les polítiques de treball
 • Drets sexuals i reproductius: serveis, recursos i acompanyament
 • Les polítiques públiques d’atenció a la diversitat en l’àmbit local i institucional: organització i competències
 • Promoció dels drets de persones LGBTI en societat
 • La garantia en l’atenció a la diversitat sexo afectiva
 • Promoció dels drets de persones LGBTI en les famílies
 • Avaluació de polítiques públiques amb perspectiva LGBTI
 • Construcció d’indicadors socials per a les polítiques públiques LGBTI

dies i hores en que s'imparteix
El Mòdul 3 Gestió pública. Contingut, aplicació i avaluació de les polítiques LGBTI+ té tretze sessions. Les sessions tindran lloc els dimarts i els dijous a la tarda. La gran majoria de les sessions del Mòdul 3 seran en format virtual excepte algunes que seran presencials les quals seran impartides respectivament en classes de matí i tarda durant el mateix dia.

MòDUL 4. TèCNIQUES D'INVESTIGACIó I TREBALL FINAL POSTGRAU
 • Planificació i Disseny del projecte de Treball Final Postgrau - Paradigmes i Metodologies de recerca
 • Tècniques i instruments de la metodologia quantitativa I
 • Tècniques i instruments de la metodologia qualitativa I
 • Tècniques i instruments de la metodologia quantitativa II
 • Tècniques i instruments de la metodologia qualitativa II
 • Dissenys mixtos i integració metodològica entre enfocaments quantitatius i qualitatius
 • Elaboració i la primera aproximació al TFPG

dies i hores en que s'imparteix
Mòdul 3. Tècniques d'investigació i Treball Final Postgrau té set sessions cada una de quatre hores. Les sessions tindran lloc els dimarts i els dijous a la tarda. En aquest mòdul hi ha quatre sessions presencials les quals seran impartides respectivament en classes de matí i tarda durant el mateix dia, i les tres sessions restants tindrà en format virtual.

MòDUL 5. FORMACIó ESPECIALITZADA INTERSECCIONAL. NOU MODEL DE CIUTADANIA
 • Introducció al mòdul: Societat de drets universals
 • Perspectiva psicoemocional
 • Salut pública
 • Salut Mental
 • Infància i adolescència
 • Polítiques de joventut
 • Polítiques per a les persones grans des de la diversitat sexo-afectiva
 • La garantia de drets i diversitat de les persones amb capacitats diverses
 • Migracions, refugi i asil
 • Educació formal
 • Universitats
 • Treball i polítiques LGBTI+ I
 • Treball i polítiques LGBTI+ II
 • Diversitats religioses
 • Polítiques culturals i biblioteques amb perspectiva LGBTI
 • Odi i discriminació vers les persones LGBTI. Àmbit penal i administratiu
 • Polítiques en l’esport
 • Empresa
 • Lleure educatiu
 • Seguretat ciutadana i ordre públic, policia administrativa
 • La visió de la igualtat i no discriminació a l’àmbit juvenil
 • Comunicació Inclusiva
 • Drets digitals, societat de la informació i fake news
 • Polítiques de respecte a la diversitat familiar, coresponsabilitat
 • La participació ciutadana: local, autonòmica, institucional
 • Organització administrativa en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya

dies i hores en que s'imparteix
Mòdul 5 Formació especialitzada interseccional. Nou model de ciutadania té vint-i-quatre sessions cada una de quatre hores. Les sessions tindran lloc els dimarts i els dijous a la tarda. La gran majoria de les sessions del Mòdul 5 seran en format virtual excepte algunes que seran presencials les quals seran impartides respectivament en classes de matí i tarda durant el mateix dia.

Coordinadors i professorat

Anna Vidal
Anna Vidal

Docent

Cássio Paz
Cássio Paz

Docent

Karma Peiro
Karma Peiro

Docent

Admissió i matrícula

Per accedir a aquest postgrau es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o
extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de postgrau. Podran accedir al postgrau les persones llicenciades, diplomades i graduades en qualsevol disciplina, ja que la finalitat principal és promoure i aprofundir en els coneixements de les persones treballadores de l'Administració Publica catalana. També podran accedir-hi aquelles persones que disposin d'experiència professional, caldrà que l'acreditin i serà examinada tant per la coordinació del Postgrau, com pel Centre de Formació Contínua, en tot cas tindran prioritat les persones amb la titulació universitària esmentada.

En la selecció es tindrà en compte:
- Estar en actiu desplegant polítiques públiques LGBTI des de
l'administració pública, preferentment en la categoria de personal tècnic.
- Es valoraran els anys de treball en aquest àmbit.
- Es tindrà en compte que es mantingui un equilibri territorial pel que fa
al lloc de treball de les persones inscrites.
- Es distribuiran les places entre els diferents àmbits de l'Administració
pública catalana.

Altra informació

DRETS DE MATRÍCULA
El cost de la matrícula del Postgrau és de 2000€. Al personal de les administracions públiques catalanes li podrà ser concedit un ajut de matrícula, a càrrec de l'administració corresponent.

REQUISITS D'ADMISSIÓ
Aquest programa del Postgrau pretén aprofundir els coneixements de les persones treballadores i funcionàries de l'Administració Publica catalana per a desenvolupar de forma adequada les funcions que emanen de la Llei 11/2014 per garantir els drets LGBTI i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Per aquest motiu el perfil de l'alumnat majoritàriament seran persones treballadores i funcionàries de l'Administració Publica catalana, incloent-hi els càrrecs electes, personal de l'administració local i de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. I cada edició del Postgrau oferirà unes places limitades a aquelles persones que volen especialitzar-se en l'àmbit LGBTI amb objectius acadèmics o professionals. PREINSCRIPCIÓ Per tal que les preinscripcions de les persones candidates quedin completades s'hauran d'enviar a l'adreça electrònica: cfc.formaciocontinua@udl.cat, dins el mateix termini de preinscripció (del 20 d'abril a 15 de juny de 2023), els següents documents: - Curriculum vitae - Carta de motivació - Declaració jurada pel que fa a l'experiència professional en el cas dels treballadors/es d'ens públics, o documentació similar de l'acreditació laboral - Carta de la persona responsable del Departament o ens local/ens supralocal on presta els seus serveis on faci constar la seva conformitat en la matriculació i participació de la persona corresponent al curs de Postgrau (obligatòria).

LÍMIT D'ALUMNES
30

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S'aplicarà la taxa vigent en el moment de l'expedició del títol

LLOC ON S'IMPARTEIX
Lleida Edifici Polivalent 2 C/ de Pere de Cabrera, 5. Campus de Cappont. Aula 1.06

PREINCRIPCIÓ
20/04/2023 fins 15/06/2023

MATRÍCULA
17/07/2023 fins 28/07/2023

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

https://postgraulgbti.udl.cat/ca/

Sol·licitar informació

Enviando...