Admissió i selecció

Els alumnes preinscrits seran admesos en l’activitat formativa sempre i quan compleixin els requisits indicats i hi hagi places vacants. Pel que fa els documents expedits a l’estranger s’ha de tenir en compte l’article 4 de la Normativa de matrícula para estudios propios y Actividades de formación  continua en la UdL

En el cas que el nombre de inscripcions superi el nombre màxim d’alumnes per al curs, es realitzarà un procés de selecció basat en els criteris establerts específicament per a cada activitat formativa, que seran degudament publicitats. Aquests criteris poden requerir la justificació documental del seu compliment.

En els casos necessaris, un cop feta pública la llista d’admissions, l’alumnat que quedi sense plaça quedarà en llista d’espera per possibles places vacants. En el cas que es confirmi la possibilitat d’una vacant, el CFC informarà, oportunament, les persones interessades, en funció de l’ordre establert segons els criteris indicats a cada activitat formativa.