Postgrau

Postgrado de Políticas LGTBI en la Gestión Pública

Postgrado de Políticas LGTBI en la Gestión Pública

Presentació

Postgrau Polítiques LGBTI a la Gestió Pública és una nova titulació que respon a les necessitats de la societat actual, diversa, canviant, plural, garant dels drets humans, en què les persones poden viure i decidir lliurement la seva identitat sexual i de gènere amb tota l'empara de la legalitat vigent. Tanmateix, és una societat en què, per raons històriques, ideològiques, econòmiques i culturals arrelades, perduren una sèrie de tradicions, estereotips i accions excloents que fan que la discriminació i la violència s’exerceixen de manera constant. El coneixement, la formació, l'educació, la sensibilització, la investigació, l'anàlisi de bones pràctiques i l'actuació per la garantia de drets són, sens dubte, els elements que han de contribuir a l'erradicació de totes les desigualtats i violències. És en aquest marc que s'enquadra aquest postgrau: erradicar les desigualtats i violències per raó d'identitat de gènere o sexual.

Aquest Postgrau ofereix un model formatiu de caràcter interdisciplinari, complet, rigorós que posa el focus en els continguts, les metodologies d'ensenyament-aprenentatge la importància dels criteris de selecció dels docents, l'avaluació, les investigacions, evidències científiques i les bones pràctiques existents. Així, per impartir els continguts dels diferents mòduls del programa compta amb un important equip d'acadèmics, professionals i experts en aquest camp.

En aquesta primera edició, el Postgrau va adreçat a les persones que ja estan treballant en les administracions catalanes (àmbit local, comarcal, provincial i autonòmic) i que tenen dins de les seves responsabilitats, de manera directa o indirecta, l'atenció a les persones. Preferentment, al personal tècnic referent de polítiques LGBTI dels departaments i d'altres unitats especialitzades en LGBTI de la Generalitat de Catalunya, personal dels Serveis d'Atenció Integral LGBTI i de l'Administració Local i altres administracions públiques. Resta obert igualment a qui s'hi pugui inscriure qualsevol persona interessada en aquesta matèria.

Programa

MòDUL 1. MARC CONCEPTUAL, HISTòRIC I CULTURAL (6 ECTS)
 • Conferència inaugural
 • Sessió introductòria dels temes del Mòdul 1
 • Les construccions culturals dels gèneres
 • Heteronomativitats i homonormativitats
 • Sexes/Gèneres. Significats plurals de “LGBTI+”
 • Els estudis LGBTI i queer
 • Lluites i drets: de la vergonya a l’orgull
 • Història, cultures i debats “lèsbics”
 • Història, cultures i debats “gais”
 • Noves realitats, nous conceptes
 • Cultures de la diversitat als Països Catalans
 • Els activismes al segle XXI

dies i hores en que s'imparteix
El Mòdul 1 Marc conceptual, històric i cultural té dotze sessions cada una de quatre hores. Les sessions tindran lloc els dimecres i els dijous a la tarda. Les primeres dues sessions seran presencials les quals seran impartides respectivament en classes de matí i tarda durant el mateix dia, i la resta tindrà en format virtual.

MòDUL 2. DRETS HUMANS I GARANTIES DE DRETS (6 ECTS)
 • Sessió introductòria dels temes del mòdul 2
 • Interseccionalitats LGBTI en la pràctica i política pública I: introducció al marc conceptual
 • Interseccionalitats LGBTI en la pràctica i política pública II: Actuacions i realitats diverses
 • Transversalitats LGBTI en la pràctica i política pública: marc conceptual i actuacions
 • Territorialitats LGBTI: realitats i complexitats
 • Marc normatiu internacional i europeu
 • Marc normatiu estatal
 • Marc normatiu autonòmic i local
 • Reconeixement i memòria, polítiques de visibilitat
 • Demandes i polítiques de participació i promoció de drets
 • Polítiques i pràctiques de prevenció
 • Polítiques i pràctiques d’atenció
 • Anàlisi de models de plans específics

dies i hores en que s'imparteix
El Mòdul 2 Drets Humans i garanties de drets té tretze sessions, dues d'elles són de dues hores i onze són de quatre hores. Les sessions tindran lloc els dimecres i els dijous a la tarda. Les primeres tres sessions seran presencials les quals seran impartides respectivament en classes de matí i tarda durant el mateix dia, i la resta tindrà en format virtual.

MòDUL 3. TèCNIQUES D'INVESTIGACIó I TREBALL FINAL POSTGRAU
 • Planificació i Disseny del projecte de Treball Final Postgrau - Paradigmes i Metodologies de recerca
 • Tècniques i instruments de la metodologia quantitativa
 • Tècniques i instruments de la metodologia qualitativa I
 • Tècniques i instruments de la metodologia qualitativa II
 • Píndola I (EAPC)
 • Píndola II (EAPC)

dies i hores en que s'imparteix
Mòdul 3. Tècniques d'investigació i Treball Final Postgrau té sis sessions cada una de quatre hores. Les sessions tindran lloc els dimecres i els dijous a la tarda. Les primeres dues sessions seran presencials les quals seran impartides respectivament en classes de matí i tarda durant el mateix dia, i la resta tindrà en format virtual.

MòDUL 4. GESTIó PúBLICA. CONTINGUT, APLICACIó I AVALUACIó DE LES POLíTIQUES LGBTI+ (6 ECTS)
 • Introducció al mòdul: Repensar les polítiques públiques des de la diversitat sexo-afectiva
 • Estratègies d’atenció i treball en xarxa i comunitari
 • Reptes socials i relacions sexo-afectives no normatives
 • Violències masclistes, violències sexuals, drogodependència, VIH, ITS, oci nocturn
 • La interseccionalitat en les polítiques públiques
 • Del dret al treball i la garantia de la igualtat en les polítiques de treball
 • Drets sexuals i reproductius: serveis, recursos i acompanyament
 • Les polítiques públiques d’atenció a la diversitat en l’àmbit local i institucional
 • Promoció dels drets de persones LGBTI en societat
 • La garantia en l’atenció a la diversitat sexo afectiva
 • Promoció dels drets de persones LGBTI en les famílies
 • Avaluació de polítiques públiques amb perspectiva LGBTI
 • Construcció d’indicadors socials per a les polítiques públiques LGBTI

dies i hores en que s'imparteix
Mòdul 4 Gestió pública. Contingut, aplicació i avaluació de les polítiques LGBTI+ té catorze sessions, dues d'elles són de dues hores i la resta, les onze sessions són de quatre hores. Les sessions tindran lloc els dimecres i els dijous a la tarda. Les primeres dues sessions seran presencials les quals seran impartides respectivament en classes de matí i tarda durant el mateix dia, i la resta tindrà en format virtual.

MòDUL 5. FORMACIó ESPECIALITZADA INTERSECCIONAL. NOU MODEL DE CIUTADANIA (12 ECTS)
 • Introducció al mòdul: Societat de drets universals
 • Perspectiva psicoemocional
 • Salut pública
 • Salut Mental
 • Infància i adolescència
 • Polítiques de joventut
 • Polítiques per a les persones grans des de la diversitat sexo-afectiva
 • La garantia de drets i diversitat de les persones amb capacitats diverses
 • Educació formal
 • Treball i polítiques LGBTI+ I
 • Treball i polítiques LGBTI+ II
 • Polítiques culturals, biblioteques, arxius i altres recursos d’informació
 • Comunicació Inclusiva
 • Comunicació digital
 • Polítiques en l’esport
 • Empresa
 • Lleure educatiu
 • Lleure des de l’àmbit privat
 • Ordre públic i privació de la llibertat
 • Universitats
 • Polítiques de respecte a la diversitat familiar
 • La participació ciutadana: local, autonòmica, institucional
 • Organització administrativa en l’àmbit local
 • Organització administrativa en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya

dies i hores en que s'imparteix
Mòdul 5 Formació especialitzada interseccional. Nou model de ciutadania té vint-i-quatre sessions cada una de quatre hores. Les sessions tindran lloc els dimecres i els dijous a la tarda. Les primeres dues sessions seran presencials les quals seran impartides respectivament en classes de matí i tarda durant el mateix dia, i la resta tindrà en format virtual.

Admissió i matrícula

Per accedir a aquest postgrau es requereix estar en possessió d'un títol
universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució
d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o
extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als
ensenyaments de postgrau. Podran accedir al postgrau les persones
llicenciades, diplomades i graduades en qualsevol disciplina, ja que la
finalitat principal és promoure i aprofundir en els coneixements de les
persones treballadores de l'Administració Publica catalana. També podran
accedir-hi aquelles persones que disposin d'experiència professional,
caldrà que l'acreditin i serà examinada tant per la coordinació del
Postgrau, com pel Centre de Formació Contínua,
en tot cas tindran prioritat les persones amb la titulació universitària
esmentada.

En la selecció es tindrà en compte:
- Estar en actiu desplegant polítiques públiques LGBTI des de
l'administració pública, preferentment en la categoria de personal tècnic.
- Es valoraran els anys de treball en aquest àmbit.
- Es tindrà en compte que es mantingui un equilibri territorial pel que fa
al lloc de treball de les persones inscrites.
- Es distribuiran les places entre els diferents àmbits de l'Administració
pública catalana.

Altra informació

DRETS DE MATRÍCULA
El cost de la matrícula del Postgrau és de 2000€. Al personal de les administracions públiques catalanes li podrà ser concedit un ajut de matrícula, a càrrec de l'administració corresponent.

REQUISITS D'ADMISSIÓ
Aquest programa del Postgrau pretén aprofundir els coneixements de les persones treballadores i funcionàries de l'Administració Publica catalana per a desenvolupar de forma adequada les funcions que emanen de la Llei 11/2014 per garantir els drets LGBTI i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Per aquest motiu el perfil de l'alumnat majoritàriament seran persones treballadores i funcionàries de l'Administració Publica catalana, incloent-hi els càrrecs electes, personal de l'administració local i de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. I cada edició del Postgrau oferirà unes places limitades aquelles persones que volen especialitzar-se en l'àmbit LGBTI amb objectius acadèmics o professionals. Per tal que les preinscripcions de les persones candidates quedin completades s'hauran d'enviar a l'adreça electrònica: cfc.formaciocontinua@udl.cat, dins el mateix termini de preinscripció (del 7 a l'11 de març de 2022), els següents documents: - Curriculum vitae - Carta de motivació - Declaració jurada pel que fa a l'experiència professional en el cas dels treballadors/es d'ens públics, o documentació similar de l'acreditació laboral - Carta del responsable del Departament o ens local/ens supralocal on presta els seus serveis (opcional).

LÍMIT D'ALUMNES
35

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S’aplicarà la taxa vigent en el moment de l’expedició del títol

LLOC ON S'IMPARTEIX
Lleida Edifici Polivalent 1, C/ de Jaume II, 71. Campus de Cappont. Aula 3.07

PREINCRIPCIÓ
07/03/2022 fins 16/03/2022

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Sol·licitar informació

Enviando...