Certificats i títols

La despesa de l’expedició dels títols, no inclosa en el preu de la matrícula, és a càrrec de la persona interessada (alumne/a) llevat d’excepcionalitats que s’indicaran en l’oferta del curs. L’import de les tarifes d’expedició dels títols s’aprova cada any al Pressupost de la UdL en l’annex: 

http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/afin/.galleries/docs/Pressupostos/2021/15-Tarifes-de-formacio-no-reglada.pdf

 

Sol·licitud enviament títol o certificat per correu postal:

http://www.cfc.udl.cat/secretaria/formsolicitud.php