Màster

Máster 'Enfermería avanzada aplicada a las curas en el ámbito de la emergencia y el paciente crítico' - 8ª edición

Máster 'Enfermería avanzada aplicada a las curas en el ámbito de la emergencia y el paciente crítico' - 8ª edición

Presentació

El màster d''Infermeria avançada aplicada a les cures en l'àmbit de l'emergència i el pacient crític és un màster propi i professionalitzador de la UdL, que ha estat dissenyat d'acord amb les millors evidències formatives, tant nacionals com internacionals, per tal de poder gestionar els recursos assistencials de l'àmbit de la urgència i el pacient crític amb criteris de eficiència i qualitat.
El curs és semipresencial: Amb una presencialitat del 30% del total de les hores d'acredicació (classes, pràctiques...) i un 70% de treball online (temari específic, activitats avaluatives, preparació de materials...)
El Màster té tres mòduls formatius: teoria (seminaris presencials, mòduls online, tallers, simulacions...), pràctiques assistencials en les ambulàncies del SEM i Treball de Fi de màster.

Programa

TEORIA
 • MÒDUL I: Coneixements generals. Introducció als Sistemes d’emergènceis Sanitàries. Models i Sistemems de Coordinació i gestió de les emergències.
 • MÒDUL II: Suport Vital: Bàsic
 • MÒDUL III: Atenció sanitària davant un malalt adult amb simtomatologia mèdica urgent
 • MÒDUL IV: Atenció integral sanitària en emergències i pacient crític en situacions de diferents especialitats: neurològica, salut mental, geriatria, infeccions, intoxicacions....
 • MÒDUL V: Atenció al malat obstètric, pediàtric i neonatal amb simtomatologia mèdica
 • MÒDUL VI: Atenció sanitària davant un malalt adult amb simtomatologia traumàtica: PHTLS
 • MÒDUL VII: Suport Vital Avançat en el pacient crític: Electrocardiografia, via aèria difícil, ventilació mecànica invasiva i no invasiva
 • MÒDUL VIII: Atenció integral en els Incidents/Accidents Múltiples Víctimes (IMV/AMV)
 • Modul IX: Actualitzacions en patologies temps depenents i pacient crític: FERIDES I HEMORRAGIES, IAM, ICTUS..
 • MÒDUL X: TALLERS: • Auscultació cardíaca i respiratòria. • Maneig dels aparells d’electromedicina (respirador, aspirador, monitor, compressor toràcic…) i de les emissores portàtils

dies i hores en que s'imparteix
El curs és semipresencial: Presencial en un 30% i 70% de treball online (activitats, preparació de materials...) La presencialitat del màster s'impartirà tots els dimarts de 9:30 a 13:30 hores i de 15:00 a 19:00 des del 7 novembre de 2023 al 7 de maig de 2024 d'acord amb el calendari acadèmic de la titulació que es lliurarà a principis de curs.

PRàCTIQUES ASSISTENCIALS
 • Pràctiques assistencials al SEM

dies i hores en que s'imparteix
Es duran a terme un mínim de 5 dies de pràctiques en els Centres de Coordinació Sanitària (CECOS) de SEM i a les unitats de suport vital bàsic i avançat, a on es treballarà amb l’eina informàtica pel suport en la gestió de coneixements. Es faran en torns que no superaran les 12 hores consecutives i que s'ajustaran als horaris establerts per les unitats del SEM lIevat que les parts, de comú acord en pactin un altre (l''horari habitual és de 8:00 a 20:00 hores). Aquestes pràctiques es durant a terme durant el decurs del màster.

TREBALL DE FI DE MàSTER
 • TFM

dies i hores en que s'imparteix
El Treball Final de Fi Màster (TFM) consisteix en la realització d’una recerca tutelada sobre un tema relacionat amb el mon del pacient crític i l'emergència, que respongui a alguns dels continguts impartits en les matèries pròpies del màster i en el qual l’alumne ha de demostrar un coneixement teòric avançat sobre els temes proposats i sobre mètodes de recerca. El TFM s’ha de dur a terme sota la direcció i supervisió d’un tutor que ha de ser un docent del màster. El tutor és el responsable d’exposar a l’estudiant les característiques del treball, d’orientar-lo, de vetllar pel compliment dels objectius fixats i d’autoritzar la presentació del treball. El TFM es portarà a terme en grup i durant tot el curs acadèmic sempre tutoritzat per professorat del màster que guiarà a l'alumne dur

Admissió i matrícula

L'ordre de matrícula.
En casos de sobre-matriculació es tindrà en compte el currículum vitae i l'entrevista personal si és necessari.

Altra informació

DRETS DE MATRÍCULA
El preu del màster inclou l'assegurança per a fer les pràctiques assistencials. Les taxes d’expedició del títol NO estan incloses en el preu de la matrícula i s'abonen, un cop superada l'avaluació del màster, directament al Centre de Formació Contínua en el moment de demanar-lo. Forma de pagament: Es pot fraccionar el pagament en dos terminis; el primer del 60%, a pagar en el moment de la matrícula i l'altre, del 40%, a pagar tres mesos després de l'inici del màster.

REQUISITS D'ADMISSIÓ
Graduats o Diplomats en Infermeria

LÍMIT D'ALUMNES
20

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S'aplicarà la taxa vigent en el moment de l'expedició del títol

LLOC ON S'IMPARTEIX
Lleida. C/Montserrat Roig, 2. 25198. Lleida. Aula 2.01 de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de

PREINCRIPCIÓ
12/05/2023 fins 31/10/2023

MATRÍCULA
12/05/2023 fins 07/11/2023

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

https://masteremergencies.wixsite.com/lleida

Sol·licitar informació

Enviando...