Màster

Màster de Formació Permanent en Infermeria avançada aplicada a les cures en l'àmbit de l'emergència i el pacient crític. 9a edició

Màster de Formació Permanent en Infermeria avançada aplicada a les cures en l'àmbit de l'emergència i el pacient crític. 9a edició

Presentació

El Màster d''Infermeria avançada aplicada a les cures en l'àmbit de l'emergència i el pacient crític, t’ofereix els coneixements teòrics i pràctics per tal de poder convertir-te en un professional especialitzat en les cures infermeres en l'entorn de les urgències, emergències i pacient crític.
Et preparem per exercir la Pràctica Avançada, augmentant la teva competència clínica.
És un màster propi i professionalitzador de la UdL, que ha estat dissenyat d'acord amb les millors evidències formatives, tant nacionals com internacionals, per tal de poder gestionar els recursos assistencials de l'àmbit de la urgència i el pacient crític amb criteris de eficiència i qualitat.
El Màster és semipresencial: Amb una presencialitat del 30% del total de les hores d'acredicació (classes, pràctiques...) i un 70% de treball online (temari específic, activitats avaluatives, preparació de materials...)
El Màster té tres mòduls formatius: teoria (seminaris presencials, mòduls online, tallers, simulacions...), pràctiques assistencials en les ambulàncies del SEM i Treball de Fi de màster.

Programa

TEORIA
 • MÒDUL I.I: Coneixements generals. Introducció als Sistemes d’emergènceis Sanitàries. Models i Sistemes de coordinació i gestió de les emergències.
 • MÒDUL I.II: Essència estructurada, naturalesa de la infermeria i de la Pràctica Avançada: Fonaments ideològics, teòrics i ètics de la infermeria. Models i teories infermeres en els àmbits del pacient crític. Fonaments de la Pràctica Avançada en
 • MÒDUL II: Coneixement avançat en la especialitat de l’atenció integral sanitària en urgències, emergències i pacient crític en situacions de diferents especialitats mèdiques en persones adultes: cardiologia, neurològica, salut mental, geriatria
 • MÒDUL III: Atenció a la persona obstètrica, pediàtrica i neonatal amb simptomatologia mèdica
 • MÒDUL IV: Abordatge global davant un malalt adult amb simptomatologia traumàtica: PHTLS
 • MÒDUL V.I: Suport Vital Bàsic: aplicació de tècniques de SVB i desfibril·lació
 • MÒDUL V.II: Suport Vital Avançat en el pacient crític: electrocardiografia, via aèria difícil, ventilació mecànica invasiva i no invasiva, farmacologia...
 • MÒDUL VI: Actuació davant Incidents/Accidents Múltiples Afectats (IMA/AMA)
 • Modul VII: Actualitzacions en patologies temps dependents: codi IAM, ICTUS,PPT.
 • MÒDUL VIII: Simulacions clíniques: Punció eco-guiada, sutures, control d’hemorràgies...

dies i hores en que s'imparteix
El curs és semipresencial: Presencial en un 30% i 70% de treball online (activitats, preparació de materials...) La presencialitat del màster s'impartirà tots els dimarts de 9:30 a 13:30 hores i de 15:00 a 19:00 des del 12 novembre de 2024 al 13 de maig de 2025, d'acord amb el calendari acadèmic de la titulació que es lliurarà a principi de curs.

PRàCTIQUES ASSISTENCIALS
 • Pràctica Clínica en unitats assistencials del Sistema d’Emergències Mèdiques i sala central de coordinació (Cecos)

dies i hores en que s'imparteix
Es duran a terme un mínim de 6 dies de pràctiques en els Centres de Coordinació Sanitària (CECOS) de SEM i a les unitats de suport vital bàsic i avançat, a on es treballarà amb l’eina informàtica pel suport en la gestió de coneixements. Es faran en torns que no superaran les 12 hores consecutives i que s'ajustaran als horaris establerts per les unitats del SEM lIevat que les parts, de comú acord en pactin un altre (l''horari habitual és de 8:00 a 20:00 hores). Aquestes pràctiques es durant a terme durant el decurs del màster.

TREBALL DE FI DE MàSTER
 • TFM

dies i hores en que s'imparteix
El Treball Final de Fi Màster (TFM) consisteix en la realització d’una recerca tutelada sobre un tema relacionat amb el mon del pacient crític i l'emergència, que respongui a alguns dels continguts impartits en les matèries pròpies del màster i en el qual l’alumne ha de demostrar un coneixement teòric avançat sobre els temes proposats i sobre mètodes de recerca. El TFM s’ha de dur a terme sota la direcció i supervisió d’un tutor que ha de ser un docent del màster. El tutor és el responsable d’exposar a l’estudiant les característiques del treball, d’orientar-lo, de vetllar pel compliment dels objectius fixats i d’autoritzar la presentació del treball. El TFM es portarà a terme en grup i durant tot el curs acadèmic sempre tutoritzat per professorat del màster que guiarà a l'alumne dur

Admissió i matrícula

L'ordre de matrícula.
En casos de sobre-matriculació es tindrà en compte el currículum vitae i l'entrevista personal si és necessari.

Altra informació

DRETS DE MATRÍCULA
El preu del màster inclou l'assegurança per a fer les pràctiques assistencials. Les taxes d’expedició del títol NO estan incloses en el preu de la matrícula i s'abonen, un cop superada l'avaluació del màster, directament al Centre de Formació Contínua en el moment de demanar-lo. Forma de pagament: Es pot fraccionar el pagament en dos terminis; el primer del 60%, a pagar en el moment de la matrícula i l'altre, del 40%, a pagar tres mesos després de l'inici del màster.

REQUISITS D'ADMISSIÓ
Graduats o Diplomats en Infermeria

LÍMIT D'ALUMNES
20

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S'aplicarà la taxa vigent en el moment de l'expedició del títol

LLOC ON S'IMPARTEIX
Lleida. C/Montserrat Roig, 2. 25198. Lleida. Aula 2.01 de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de

PREINCRIPCIÓ
15/04/2024 fins 05/11/2024

MATRÍCULA
15/07/2024 fins 12/11/2024

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Cronograma Emergencies i critics 2023-24.pdf

https://masteremergencies.wixsite.com/lleida

Sol·licitar informació

Enviando...