Pràctiques externes

Normativa d’aplicació

El Centre de Formació Contínua de la Universitat de Lleida és l’òrgan que té les competències per la programació i la gestió dels estudis propis i la formació contínua que es desenvolupa a la UdL.

Les pràctiques acadèmiques externes poden ser: curriculars i extracurriculars. Les pràctiques curriculars són activitats acadèmiques que formen part del pla d’estudis. Les pràctiques extracurriculars són les que l’estudiantat duu a terme amb caràcter voluntari durant el seu període de formació i que, tot i tenir els mateixos fins de les curriculars, no estan incloses en els plans d’estudis.

Si es programen pràctiques externes curriculars en Màsters, aquestes han de tenir una extensió mínima de 6 crèdits ECTS i una màxima de 30 crèdits ECTS i s'ha d’oferir preferentment en la segona meitat del pla d’estudis. Si es programen en qualsevol de la resta de tipologies d’estudis propis (Postgraus, Experts, Especialistes i cursos d’especialització) la durada no ha de superar el cinquanta per cent del curs acadèmic. Si es programen pràctiques externes extracurriculars la durada no ha de superar el cinquanta per cent del curs acadèmic.

La realització de les pràctiques acadèmiques externes per l’estudiantat de la formació contínua exigeix la formalització prèvia d’un conveni de cooperació educativa entre el Centre de Formació Contínua i l’entitat col·laboradora.

L’estudiant haurà de contractar “l’assegurança escolar voluntària” per cobrir les possibles contingències que puguin sorgir en el transcurs de las pràctiques tant d’accidents com de responsabilitat civil.