Màster

Màster de Formació Permanent en Infermeria de Quiròfan. 8 edició

Màster de Formació Permanent en Infermeria de Quiròfan. 8 edició

Presentació

El paper de l’ infermer/a quirúrgic/a és essencial dins l’equip multidisciplinari quirúrgic; és necessari que l’ infermer/a que formi part d’aquest equip, conegui les tècniques d’avantguarda així com els protocols de l’àrea quirúrgica per a poder donar unes cures de qualitat i garantir la seguretat al pacient durant el procés perioperatori.
És important ampliar els coneixements de la formació de pregrau per tal que l’ infermer/a s’especialitzi i obtingui un conjunt d’habilitats i coneixements necessaris per a poder desenvolupar la seva tasca dins de l’equip quirúrgic, adquirint una formació que comprengui el conjunt d’especialitats quirúrgiques.

Per tant el objectiu del programa estarà centrat en donar cobertura a les necessitats d’especialització del professional d’infermeria en aspectes teòrics, tècnics i pràctics per que aquest aconsegueixi un grau alt d’experiència clínica per a que pugui desenvolupar-se correctament en l’àrea quirúrgica i pugui aplicar els seus coneixements durant el procés perioperatori del pacient quirúrgic.

En la línia d’afrontar aquest repte com es la formació de professionals d’infermeria en la disciplina quirúrgica hem desenvolupat un programa de formació que assoleix els següents objectius marcats i que un cop finalitzat el curs, l’alumne haurà de ser capaç d’assolir:
• Reflexionar sobre els sabers teòrics i pràctics: interrelacionar els coneixements teòrics i la realitat. Adquireix destreses especialitzades per donar cures d’infermeria integrals al malalt quirúrgic durant el procés perioperatori.
• Formar als professionals d’infermeria en les diferents especialitats quirúrgiques en les que forma part com a membre del equip multidisciplinari.
• Proporcionar uns coneixements complerts sobre els elements que composen l’àrea quirúrgica, la seva interrelació i la connexió amb la resta de components de l’hospital.
• Conèixer i desenvolupar les competències d’ infermeria en el procés perioperatori.
• Desenvolupar les habilitats aplicant les tecnologies amb humanisme. Adquirir la capacitat d’ intervenció analitzant i modificant les situacions mantenint en tot moment el respecte per al pacient.

Programa

CONCEPTES GENERALS DE LA INFERMERIA QUIRúRGICA
 • Estratègies per a la realització de cerques bibliogràfiques. Gestor de referències bibliogràfiques (Medeley).
 • Introducció en metodologia científica. La recerca en infermeria quirúrgica.
 • Sales blanques. Característiques funcionals i d’operació i característiques constructives del bloc quirúrgic. Climatització del bloc quirúrgic.
 • Innovació i desenvolupament: El quiròfan del futur.
 • La gestió per processos. El procés quirúrgic.
 • La gestió del bloc quirúrgic. Requeriments organitzatius del bloc quirúrgic.
 • Competències de la infermera de quiròfan en el procés perioperatori. Estàndard de cures en el procés quirúrgic.
 • Circuits i circulació. Vestuari. Asèpisa. Seguretat del pacient.
 • La infermera quirúrgica i el control de la infecció: microbiologia; antisèptics i desinfectants; control ambiental i prevencio d'infeccions nosocomials.
 • La infermera quirúrgica i el control de la infecció: procés d'esterilització
 • Riscos laborals en l’ entorn quirúrgic. Gestió i indicadors de qualitat.
 • Preparació psicològica de la infermera davant el procés quirúrgic. Atenció psicològica al pacient quirúrgic i a la família. Drets i deures dels pacients
 • Aspectes ètics i legals del procés quirúrgic.
 • Treball en equip i lideratge.

dies i hores en que s'imparteix
Les dates de les sessions establertes per aquest mòdul: Els dies 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 i 30 d'octubre i els dies 5, 6, 12, 13 i 19 de novembre. Sempre en horari de 15.30h o 16h fins 20h o 20.30h

CURES D' INFERMERIA DAVANT EL PROCéS PERIOPERATORI DE LES DIFERENTS ESPECIALITATS QUIRúRGIQUES
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments en anestesiologia I. Tallers teòric-pràctics.
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments en anestesiologia II
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments en anestesiologia III. Tallers teòric-pràctics.
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments en anestesiologia IV. Simulador: cas clínic
 • Infermeria quirúrgica davant les tècniques d’ asèpsia i precaucions universals al quiròfan. Tallers teòric-pràctics.
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments de cirurgia general I. Tallers teòric-pràctics. Taller de sutures.
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments en cirurgia general II. Tallers teòric-pràctics.
 • Cures d’infermeria al pacient en cirurgia general III. Tallers teòric-pràctics.
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments de traumatologia I. Tallers teòric-pràctics.
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments de traumatologia II. Tallers teòric-pràctics.
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments de traumatologia III. Tallers teòric-pràctics.
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments de cirurgia ginecològica i obstètrica. Cures d'infermeria.
 • Infermeria quirúrgica davant els pacients de cirurgia urològica. Tallers teòric-pràctics.
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments en cirurgia toràcica. Infermeria quirúrgica davant els procediments de cirurgia plàstica i reparadora: Patologia de mama. Tallers teòric-pràctics.
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments de cirurgia vascular.
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments neuroquirúrgics I.
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments neuroquirúrgics II.
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments de cirurgia oftalmològica
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments de cirurgia maxil·lofacial
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments de cirurgia ORL

dies i hores en que s'imparteix
Les dates de les sessions establertes per aquest mòdul: - 20, 26, 27 de novembre - 4, 10, 11, 17, 18 de desembre - 7, 8, 15, 22, 29 de gener - 5, 12, 19, 26 de febrer - 12, 19, 26 de març. Sempre en horari de 15.30h o 16h fins 20h o 20.30h

PRàCTIQUES CLíNIQUES
 • Pràctiques clíniques

dies i hores en que s'imparteix
Grup A: dilluns i dimarts de cada setmana a partir del dilluns dia 13 de gener 2025 i fins el 22 d'abril + totes les setmanes del mes de maig, de dilluns a divendres (laborables). Grup B: dijous i divendres de cada setmana a partir del 16 de gener 2025 i fins el 25 d'abril + totes les setmanes del mes de juny, dilluns a divendres ( laborables).

TREBALL DE FI DE MàSTER
 • Realitzar el treball de fi de màster

Admissió i matrícula

En cas que la demanda superi l'oferta de places, la matrícula es farà per rigorós ordre d'inscripció.

Altra informació

DRETS DE MATRÍCULA
Pagament amb dos terminis ( 1 pagament al 60%; 2 pagament 40%)

REQUISITS D'ADMISSIÓ
Diplomat Universitaris en Infermeria Grau en Infermeria

LÍMIT D'ALUMNES
20

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S'aplicarà la taxa vigent en el moment de l'expedició del títol

LLOC ON S'IMPARTEIX
Lleida Facultat d'infermeria i Fisioteràpia

PREINCRIPCIÓ
15/04/2024 fins 01/10/2024

MATRÍCULA
15/07/2024 fins 08/10/2024

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Sol·licitar informació

Enviando...