Matriculació I pagament

L’alumnat amb plaça assignada rebrà un correu on se l’informarà de l’enllaç i les instruccions per realitzar l’automatrícula i, posteriorment, el pagament.

Documentació necessària:

 

-    Alumnes de nacionalitat estrangera que no tinguin NIE: còpia del passaport o cèdula d'identitat.
-    Titulació requerida, si s’escau (en funció del tipus d’estudi matriculat), per títols expedients fora de l’àmbit estatal.
-    En qualsevol dels dos casos anteriors,  s’haurà d’aportar la Declaració de responsabilitat de la veracitat dels documents presentats.

 

En cas que es cregui necessari, es pot requerir a l’estudiantat la comprovació de la documentació original.

Pel que fa els documents expedits a l’estranger s’ha de tenir en compte l’article 4.1.1 de la Normativa de Matrícula de Formación Continua. Curso 2022-23

 

No s’aplicarà cap tipus de descompte, exempció ni bonificació en les matrícules d’estudis propis i activats de formació contínua, excepte que estigui indicat de forma específica per una activitat de formació, en particular.

Instruccions i formes de pagament:

El pagament de la matrícula es durà a terme mitjançant rebut bancari i el pagament s’efectuarà:

 

-    Directament a qualsevol de les entitats bancàries que figuren al document de matrícula, tenint en compte la data límit de venciment.
-    Mitjançant targeta de crèdit, a través de la pàgina web de "La Caixa" en el següent enllaç: https://www.caixabank.cat/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html

En cursos de durada superior a quatre mesos, la matrícula es podrà fraccionar en dos pagaments, repartits de la següent manera:

 

-    60 % de l’import de la matrícula, a l’hora de formalitzar-la.
-    40 % restant, en el termini indicat en el full de pagament, en funció de la durada del curs.

 

En casos on l’import de la matrícula sigui superior a 3.000 € serà possible fraccionar la matrícula en tres pagaments. El repartiment s’efectuarà:

 

-    60 % de l’import de la matrícula, a l’hora de formalitzar-la.
-    20 % de l’import en el termini indicat en el full de pagament, en funció de la durada del curs.
-    20 % restant, en el termini indicat en el full de pagament, en funció de la durada del curs.

 

El pagament de l’import de la matrícula (total o fraccionat) haurà de realitzar-se en el termini indicat. En cas de no haver abonat l’import en aquest termini, es perdran tots els drets, s’anul·larà la matrícula i es passarà a la següent persona candidata.

Una matrícula quedarà sense efecte si no es compleixen els requisits d’admissió.

No s’admetrà a l’aula, virtual o presencial, a cap alumne/a que no hagi satisfet l’import de la matrícula (ja sigui total o mitjançant pagament fraccionat).

 

En cas de renúncia o anul·lació veure l'article 5 de la Normativa de Matrícula de Formación Continua. Curso 2022-23