Matriculació I pagament

L’alumnat amb plaça assignada rebrà un correu on se l’informarà de l’enllaç i les instruccions per realitzar l’automatrícula i, posteriorment, el pagament.

Documentació necessària:

 

-    Alumnes de nacionalitat estrangera que no tinguin NIE: còpia del passaport o cèdula d'identitat.
-    Titulació requerida, si s’escau (en funció del tipus d’estudi matriculat), per títols expedients fora de l’àmbit estatal.
-    En qualsevol dels dos casos anteriors,  s’haurà d’aportar la Declaració de responsabilitat de la veracitat dels documents presentats.

 

En cas que es cregui necessari, es pot requerir a l’estudiantat la comprovació de la documentació original.

Pel que fa els documents expedits a l’estranger s’ha de tenir en compte l’article 4.1.1 de la Normativa de Matrícula de Formació Contínua. Curs 2024-25

 

No s’aplicarà cap tipus de descompte, exempció ni bonificació en les matrícules d’estudis propis i activats de formació contínua, excepte que estigui indicat de forma específica per una activitat de formació, en particular.

Instruccions i formes de pagament:

El pagament de la matrícula es durà a terme mitjançant targeta de crèdit o rebut bancari.

En cursos de durada superior a quatre mesos, la matrícula es podrà fraccionar en dos pagaments, repartits de la següent manera:

 

-    60 % de l’import de la matrícula, a l’hora de formalitzar-la.
-    40 % restant, en el termini indicat en el full de pagament, en funció de la durada del curs.

 

En casos on l’import de la matrícula sigui superior a 3.000 € serà possible fraccionar la matrícula en tres pagaments. El repartiment s’efectuarà:

 

-    60 % de l’import de la matrícula, a l’hora de formalitzar-la.
-    20 % de l’import en el termini indicat en el full de pagament, en funció de la durada del curs.
-    20 % restant, en el termini indicat en el full de pagament, en funció de la durada del curs.

 

El pagament de l’import total o fraccionat de la matrícula s’ha de realitzar en el termini indicat. En cas de no haver-se abonat l’import en aquest termini, es perdran tots els drets, s’anul·larà la matrícula i es passarà l’opció a matricular-se a la següent persona candidata.

Una matrícula quedarà sense efecte si no es compleixen els requisits d’admissió.

No s’admetrà a l’aula, virtual o presencial, a cap alumne/a que no hagi satisfet l’import total de la matrícula o no estigui complint amb el pagament fraccionat.