Experts / Especialistes

Expert universitari en Dret Local

Expert universitari en Dret Local

Presentació

La missió d' aquest curs és facilitar als graduats universitaris la preparació d' oposicions a funcionari d' Administració local amb habilitació de caràcter nacional, contribuint d' aquesta manera a impulsar les vocacions en l' àmbit de la funció pública local, tan necessàries en el nostre àmbit territorial més proper.
El sistema de formació combina les següents tècniques individuals (I) i col·lectives (C):
Tutories setmanals per a la preparació dels temes a càrrec dels preparadors (I).
Classes de perfeccionament i actualització del temari (C).
Preparació dels exercicis de l'oposició (I i C).
Simulacres dels exercicis de l'oposició (I i C).
Els preparadors tindran llibertat per determinar el sistema de preparació (acumulació de temes, roda de temes, tutories individuals, tutories combinades de dos alumnes, etc.). Cada alumne tindrà un preparador assignat de forma individual.

Programa

PART GENERAL
 • Dret constitucional (16 temes)
 • Dret administratiu (45 temes)
 • Dret econòmic (5 temes)
 • Dret de la funció pública i laboral (17 temes)
 • Dret mercantil (3 temes)
 • Dret penal (2 temes)
 • Gestió pública (4 temes)

dies i hores en que s'imparteix
L'horari de les tutories setmanals es fixarà per cada preparador. La tutoria servirà per repassar els temes estudiats, sotmetre'ls a avaluació i preparar a través d'ells els diferents exàmens i proves de l'oposició. La tutoria serà individualitzada, sens perjudici que els preparadors puguin organitzar sessions conjuntes als efectes de millorar la tècnica o d' establir pautes comunes.

PART ESPECIAL
 • Règim local (12 temes)
 • Dret pressupostari local (12 temes)
 • Dret tributari local (10 temes)
 • Dret urbanístic (10 temes)
 • Serveis públics locals (8 temes)

dies i hores en que s'imparteix
L'horari de les tutories setmanals es fixarà per cada preparador. La tutoria servirà per repassar els temes estudiats, sotmetre'ls a avaluació i preparar a través d'ells els diferents exàmens i proves de l'oposició. La tutoria serà individualitzada, sens perjudici que els preparadors puguin organitzar sessions conjuntes als efectes de millorar la tècnica o d' establir pautes comunes.

Admissió i matrícula

Poden sol·licitar les places objecte d'aquesta convocatòria els candidats que reuneixin, el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, els requisits que s'exigeixen per ser admès a les oposicions de funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional:
1r Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola.
2n Capacitat: posseir la capacitat funcional per a l' acompliment de les funcions que es derivin del lloc per exercir.
3r Edat: tenir complerts els setze anys d' edat i no haver assolit l' edat màxima de jubilació forçosa.
4t Habilitació: no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions públiques o dels organismes constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l' accés a l' Escala de funcionaris Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
5è Titulació: estar en possessió d'algun dels següents títols acadèmics o en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació d'instàncies: Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o Grau, segons el que preveu el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic per a l' ingrés en els cossos o escales classificats en el subgrup A1.

Altra informació

REQUISITS D'ADMISSIÓ
Les places del programa es destinen, preferentment, a graduats en Dret, en Ciències Polítiques i de l' Administració, en Administració i Direcció d' Empreses i en Economia, i dins d' aquestes titulacions, preferentment, als alumnes amb una nota més alta en el seu expedient acadèmic a la fi de les respectives titulacions, que desitgin presentar-se a les oposicions de funcionari d' Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

LÍMIT D'ALUMNES
16

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S'aplicarà la taxa vigent en el moment de l'expedició del títol

PREINCRIPCIÓ
27/06/2022 fins 27/07/2022

MATRÍCULA
27/06/2022 fins 27/07/2022

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Sol·licitar informació

Enviando...