Màster

Màster de formació permanent en Atenció Integral al Pacient d'Alta Complexitat (MAIPAC)

Màster de formació permanent en Atenció Integral al Pacient d'Alta Complexitat (MAIPAC)

Presentació

El màster, destinat a infermeres i infermers pretén capacitar a l'alumne en totes aquelles competències necessàries (coneixements teòrics, habilitats tècniques i competències transversals) per oferir al malalt crític una assistència integral de qualitat i basada en l'evidència. El programa està pensat per treballar des dels aspectes més bàsics fins a l'assistència al malalt crític d'alta complexitat, per la qual cosa no és necessària experiència prèvia per cursar-lo.

Està adreçat a aquells professionals d'infermeria amb interès en l'assistència al malalt crític.

Programa

CONEIXEMENTS TEòRICS
 • Unitats de cures intensives: Història, estructura i organització, característiques i característiques del pacient crític.
 • Valoració inicial i monitoratge del pacient crític
 • Activitats i tècniques habituals en el maneig del pacient crític d'alta complexitat
 • Transport del pacient crític complex
 • Psicologia aplicada en l'àmbit del pacient crític: pacient, família i professionals
 • Donació d'òrgans
 • Aspectes legals i ètics en l'assistència al malalt crític
 • Pacient en xoc. Fracàs i disfunció multiorgànica
 • Patologia cardiovascular
 • Patologia respiratòria
 • Patologia neurològica
 • Patologia infecciosa
 • Patologia ginecològica i obstètrica
 • Patologia oncològica, hematològica i pacient immunodeprimit
 • Patologia traumàtica, gran cremat i hipotèrmia accidental
 • Malalt amb intoxicacions

dies i hores en que s'imparteix
L'alumne treballarà el contingut teòric a partir d'una proposta de cronograma. Els diferents mòduls inclouran classes gravades perquè l'alumne pugui visualitzar-les tantes vegades com ho requereixi. Puntualment, es programaran sessions síncrones amb els referents de cada bloc temàtic per aprofundir en algun contingut en concret o resolució de dubtes.

HABILITATS TèCNIQUES
 • Valoració inicial ABCDE
 • Via aèria, via aèria difícil i seqüència ràpida d'intubació
 • Ventilació mecànica (VMNI, VMI, Capnografía)
 • Electrocardiografía
 • Baló contrapulsació intra-aòrtic i altres dispositius d'assistència ventricular
 • Oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO)
 • Hemofiltració
 • Dispositius de monitorització avançada del malalt crític
 • Ecografia aplicada al malalt crític
 • Projectes Zero
 • Pacient neurocrític i traumàtic
 • Mobilització, immobilització i transport del malalt crític
 • Habilitats comunicatives i transferència estructurada d'informació
 • Suport vital
 • Suport psicològic
 • Resolució de conflictes i aspectes ètics

dies i hores en que s'imparteix
La presencialitat es concentrarà en dues setmanes intensives al llarg del curs acadèmic: - Setmana del 20 al 24 de gener de 2025 matí i tarda - Setmana del 9 al 13 de Juny de 2025 matí i tarda

SIMULACIó CLINICA
 • Assistència al pacient amb xoc
 • Assistència al pacient crític respiratòri
 • Assistència al pacient crític traumàtic
 • Assistència al pacient amb TCE greu
 • Assistència al pacient crític cardiac
 • Assistència al pacient crític neurològic
 • Cures d'infermeria al pacient amb teràpia ECMO
 • Cures d'infermeria al pacient amb dispositius d'assistència ventricular
 • Suport Vital
 • Suport psicològic

dies i hores en que s'imparteix
La presencialitat es concentrarà en dues setmanes intensives al llarg del curs acadèmic: - Setmana del 22 al 26 de gener de 2024 mati i tarda - Setmana del 10 al 14 de juny de 2024 mati i tarda

PRàCTICUM
 • Pràcticum

dies i hores en que s'imparteix
L'alumne realitzarà les pràctiques clíniques en les diferents entitats amb les quals el màster disposa de conveni, previ acord entre les parts.

TREBALL FINAL DE MàSTER
 • Treball final de màster

dies i hores en que s'imparteix
L'alumne treballarà al llarg del curs en l'elaboració d'un projecte d'investigació. La defensa del treball es farà de forma presencial la setmana del 10 al 14 de juny

Admissió i matrícula

En cas que la demanda de places superi l'oferta, es realitzarà l'admissió per rigorós ordre d'inscripció. En cas que aquest criteri no sigui suficient per discernir entre diversos candidats, es procedirà a valorar els diferents currículums, prioritzant aquells perfils amb interès o experiència en l'assistència al malalt crític.

Altra informació

DRETS DE MATRÍCULA
Preu de matrícula de 4.000€ per socis SOCMIC Preu de matrícula de 4.200€ per a alumnes que formalitzin la preinscripció abans del 30 d'abril fent un abonament de 400 € en concepte de reserva de plaça. L'import de matriculació no inclou les taxes d'expedició del títol.

REQUISITS D'ADMISSIÓ
Graduats en Infermeria

LÍMIT D'ALUMNES
30

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S'aplicarà la taxa vigent en el moment de l'expedició del títol

LLOC ON S'IMPARTEIX
Igualada Campus ciències de la salut (campus Igualada)

PREINCRIPCIÓ
29/02/2024 fins 05/09/2024

MATRÍCULA
29/02/2024 fins 05/09/2024

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

https://maipac.es/

Sol·licitar informació

Enviando...