Study plan

Senior program / Study plan

Study plan

pla d'estudis

During the first three courses, the compulsory subjects provide all the knowledge considered basic for the correct development of the learning process of the senior students. The contents of these subjects bring the student closer to the methodological and technological tools necessary to be able to naturally follow the academic requirements of the different courses.

As for the last course, its compulsory nature is designed to offer students the opportunity to ensure and put into practice, from the application, knowledge and skills they have acquired in previous courses. In addition, these subjects are oriented towards research methodologies and group work that can be very useful in case you want to pursue the title of Senior Specialization.

The optional subjects offer a wide range of contents, from an interdisciplinary perspective, to respond to the expectations of this group of students and, at the same time, constitute a set of knowledge and skills that will configure a capable program in the different fields of knowledge .

Next, the detailed Curriculum is included, in tables that present the compulsory subjects by course, the entire offer of optional subjects as well as the corresponding descriptions in both cases.

ORDENACIÓN TEMPORAL DE LAS ASSIGNATURES OBLIGATORIAS
PRIMER CURSO
Assignatura Créditos ECTS Horas totales
Metodología del trabajo académico 3 75
Taller de escritura creativa 3 75
Taller de informática I 6 150
Totales: 12 300

 

SEGUNDO CURSO
Assignatura Créditos ECTS Horas totales
Taller de informática II 6 150
Totales: 6 150

 

TERCER CURSO
Assignatura Créditos ECTS Horas totales
Taller de informática III 6 150
Totales: 6 150

 

CUARTO CURSO
Assignatura Créditos ECTS Horas totales
Metodologia de lainvestigación y del trabajo en grupo 3 75
Técnicas de comunicación oral 3 75
Taller de redacción y análisis de textos 3 75
Taller de informática IV 6 150
Totales: 15 375

 

 

ASSIGNATURAS OBLIGATÒRIAS
Denominación Créditos ECTS Horas presenciales Horas alumno/a Horas totales Breve descripción de la asignatura
Metodología de la investigación y del trabajo en grupo 3 30 45 75 L’objectiu és que l’estudiant conegui i comprengui els requisits i les fases de preparació d’un treball cien-tífic: les tècniques de cerca bibliogràfica i documental; la recerca metodològica i l’aplicació de la recerca als materials a estudiar; l’observació, registre i anàlisi dels resultats; l’elaboració de la discussió i l’avaluació de les conclusions. Tot combinant el treball individual amb la dinàmica del treball en grup.
Metodología del trabajo académico 3 30 45 75 Introducció a les normes bàsiques per a elaborar i presentar un treball acadèmic. Cerca d’informació. Tècniques de documentació.
Taller de escritura creativa 3 30 45 75 Introducció a la normativa lingüística i a l’aplicació dels instruments que permeten la creació de textos de forma clara, correcta i apropiada segons les circums-tàncies.
Taller de informática I 6 60 90 150 Introducció a les funcions bàsiques d’un processador de textos.
Taller de informática II 6 60 90 150 Segon nivell de capacitació davant els mitjans informàtics textuals i hipertextuals. Les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
Taller de informática III 6 60 90 150 Tercer nivell de capacitació davant els mitjans infor-màtics: Internet i altres xarxes.
Taller de informática IV 6 60 90 150 Quart nivell de capacitació davant els mitjans infor-màtics i xarxes.
Taller de redacción y análisis de textos 3 30 45 75 Aquesta assignatura pretén ajudar els estudiants a millorar les seves habilitats en la comunicació cien-tífica des d'una perspectiva lingüística i comunicativa, posant l'èmfasi en l'estudi de casos reals i en les pràctiques de redacció i de presentació de textos escrits.
Técnicas de comunicación oral 3 30 45 75 Capacitat de comunicació en diferents àmbits socials: La Comunicació Oral desenvoluparà temes rela-cionats amb la transmissió verbal de comunicacions i amb aspectes gràfics que serveixin de suport. Això comportarà tant l'anàlisi de temes purament tecnològics i plantejaments tècnics, com dels vessants psicològic i estructural de la comunicació. En parti-cular, s'ensenyarà com ajustar el fons a la forma, els objectius i els mitjans emprats.

 

ASSIGNATURAS OPTATIVAS
Denominación Créditos ECTS Horas presenciales Horas alumno/a Horas totales Breve descripción de la asignatura
Acción social I 3 30 45 75 L’estudiant escollirà entre un ampli ventall d’entitats i institucions de Lleida ciutat i comarques en les quals realitzar una intervenció educativa i de servei a la comunitat. Aquesta assignatura es planteja en la línia de la projecció social i el compromís del seu estu-diantat amb la societat.
Acción social II 3 30 45 75 L’estudiant escollirà entre un ampli ventall d’entitats i institucions de Lleida ciutat i comarques en les quals realitzar una intervenció educativa i de servei a la comunitat. Aquesta assignatura es planteja en la línia de la projecció social i el compromís del seu estu-diantat amb la societat.
Acción social III 3 30 45 75 L’estudiant escollirà entre un ampli ventall d’entitats i institucions de Lleida ciutat i comarques en les quals realitzar una intervenció educativa i de servei a la comunitat. Aquesta assignatura es planteja en la línia de la projecció social i el compromís del seu estu-diantat amb la societat.
Acción social IV 3 30 45 75 L’estudiant escollirà entre un ampli ventall d’entitats i institucions de Lleida ciutat i comarques en les quals realitzar una intervenció educativa i de servei a la comunitat. Aquesta assignatura es planteja en la línia de la projecció social i el compromís del seu estu-diantat amb la societat.
Inglés y cultura inglesa 3 30 45 75 Contactem amb l’anglès a traves de la cultura anglesa.
Aprende a comunicarte en inglés 3 30 45 75 Punts bàsics per la comunicació escrita i oral en an-glès.
Astronomía 3 30 45 75 Introducció a l’estudi del sistema solar, els estels i la seva vida, les galàxies.
Bases de la medicina preventiva 3 30 45 75 Curs que permetrà interpretar el significat que pre-senta una medicina que prefereix prevenir, davant de la societat actual, amb situacions de risc per a la salut.
Biología y sociedad 3 30 45 75 Els avenços en la biologia ofereixen noves pers-pectives en biomedicina i biotecnologia. L’aplicació d’aquestes noves tecnologies és tema de debat a la societat actual.
Cine y literatura 3 30 45 75 Relació i interacció del cinema i la literatura. In-fluències mútues. Revisió d’obres i pel·lícules repre-sentatives.
Civilizaciones antiguas del mediterránio 3 30 45 75 La Mediterrània ha esdevingut al llarg del temps un escenari clau en el desenvolupament de les civilit-zacions més importants de la humanitat. Dins del seu context geogràfic han tingut un paper rellevant, egipcis, mesopotamis (assiris i babilònics), perses, fenicis, grecs i romans. Conèixer la seva història, cultura i societat a partir de les restes arqueològiques i les manifestacions artístiques ens ajudarà a com-prendre i valorar l’important llegat del seu passat.
Climatología 3 30 45 75 Fenòmens meteorològics i climatològics; causes, con-seqüències i efectes sobre la biosfera i el medi ambient.
Cómo nos comunicamos? Comunicación verbal y no verbal 3 30 45 75 Introducció i pràctica al voltant de les formes d’interacció comunicativa no lingüística: kinèsica i elaboració gestual.
Dinámicas del Planeta Terra 3 30 45 75 Les Ciències de la Terra, disciplines i valoració histò-rica. Metodologia d’estudi de l’interior del planeta. Els processos externs i interns en la dinàmica terrestre i evolució històrica de l’escorça. Orogènia, sismologia i   vulcanologia en el marc de la tectònica global. Evolució del relleu en relació amb l’estructura geo-lògica, substrat i clima. Riscos naturals i processos geomorfològics. Interpretació del mapa geològic.
Derecho civil catalán 3 30 45 75 Apropament a les institucions legals que regeixen el dret civil català en diferents àmbits: persona, família, drets reals, contractes, successions.
Ecología 3 30 45 75 Estudi de la interacció dels diferents organismes biològics (plantes i animals) i físics (climàtics) amb el medi ambient. Relació i influència dels humans amb el seu entorn.
Educación emocional 3 30 45 75 Intel·ligència i emoció. La intel·ligència emocional. Consciència de les pròpies emocions i reconeixements de les emocions en els altres. Regulació de les emo-cions. Autoestima. Habilitats socials i de vida.
El catalán. Lengua y literatura 3 30 45 75 Aquesta assignatura treballa problemes generals d’escriptura de la llengua catalana i aporta una apro-ximació a la literatura catalana a través dels textos dels escriptors catalans més destacats.
Els mitjans de comunicació de masses 3 30 45 75 Identificació dels mitjans de comunicació de masses. Anàlisi de les relacions que manté amb el conjunt del sistema social i de l’impacte que exerceixen sobre els individus.
Energías alternativas 3 30 45 75 Estudi de les tecnologies que permeten un ús al-ternatiu de les fonts naturals d’energia, per tal de protegir el medi ambient.
Escuchar y entender la música 3 30 45 75 Recorregut pels principals estils musicals, a través dels compositors més rellevants de tots els temps, sense oblidar el context social del moment en que es van dur a terme les obres.
Filosofia contemporánea 3 30 45 75 Aproximació als corrents filosòfics i als pensadors del segle XX. Estudi de les obres que són referents en l’àmbit filosòfic durant aquest segle.
Genética y nutrición 3 30 45 75 La salut dels éssers humans depèn de factors genètics i ambientals. L’estudi de cadascun d’aquests factors, així com de les interaccions entre ells pot pro-porcionar informació valuosa per tal de millorar la qualitat de vida. La nutrició és un dels factors ambientals més importants, per tant, l’estudi de la relació entre nutrició i factors genètics individuals és un dels aspectes més importants en aquest àmbit.
Geografía de Cataluña 3 30 45 75 Introducció a la geografia de Catalunya des de les se-ves múltiples vessants.
Globalización y sociedad internacional 3 30 45 75 Estudi de la transformació social internacional, con-duïda a la integració mitjançant la globalització. Anàlisi de les dimensions de la globalització i con-seqüències sobre l’Estat com a actor internacional. Les respostes sociopolítiques i ideològiques a la glo-balització.
Historia de Cataluña 3 30 45 75 Recorregut pels principals fets de1 panorama històric de Catalunya: Romanització i època medieval.
Historia de la integración europea 3 30 45 75 Estudi de la creació i evolució del procés d’integració europea, i del sistema institucional creat, així com la dimensió exterior de la UE, a partir de les reformes dels Tractats originaris i de l’adhesió de nous Estats membres.
Historia de la tecnología 3 30 45 75 Recorregut històric pels diversos fets tecnològics més importants, que han donat lloc a l’avenç en aquest sentit del que gaudim en la societat actual.
Historia de Lleida 3 30 45 75 Estudi de la ciutat de Lleida des dels seus inicis fins a l’actualitat, passant pels moments històrics més no-toris i per les descobertes més importants dutes a terme a la ciutat.
Historia del pensamiento 3 30 45 75 Recorregut per l’evolució del racionalisme humà mitjançant l’estudi dels filòsofs i de les seves teories sobre el pensament, al llarg de les diferents etapes històriques.
Humanismo europeo 3 30 45 75 Corrents, autors i èpoques de l’Humanisme europeu. Història, filologia i filosofia. Segles XIV-XIX.
Introducción a la enologia 3 30 45 75 Curs que introdueix als principis bàsics del vi, des de la seva producció fins al coneixement de varietats.
Jardinería y paisajismo 3 30 45 75 Curs d’introducció a la jardineria i el paisatgisme que pretén donar una visió general d’aspectes com: tipologia dels jardins i espais verds; història dels estils; elements constitutius dels jardins i el paisatge; elements vegetals: arbres, arbustos, flor de tem-porada, etc.; disseny de jardins; darreres tendències.
La dimensión internacional de los Derechos Humanos 3 30 45 75 Anàlisi de la dimensió internacional dels Drets Hu-mans. Estudi d’alguns dels instruments normatius més rellevants en matèria de Drets Humans.
La memoria humana 3 30 45 75 Aproximació a la funció de la memòria en el comportament humà, la seva importància, els meca-nismes bàsics del seu funcionament i els factors que poden incidir sobre la memòria. Aspectes definitoris, sistemes de memòria i processos. Implicacions dels mecanismes de memòria en alguns àmbits de la vida quotidiana. Aplicacions pràctiques que milloren els processos memorístics.
La química en el nuestro entorno cotidiano 3 30 45 75 Introducció als aspectes propis de la química i el que suposen per a la nostra vida diària (additius, de-tergents,...).
Las plantas y el hombre 3 30 45 75 Biodiversitat vegetal. Història de la botànica. Mor-fologia i sistemàtica vegetal. Plantes poblacions i comunitats vegetals. Plantes cultivades: origen i productes. Fongs i plantes d’interès etnobotànic i fo-restal. Estratègies de conservació de plantes. La Xarxa Natura 2000. Canvi climàtic i plantes.
Literatura catalana 3 30 45 75 Aproximació a la literatura catalana i els seus princi-pals moviments.
Lecciones populares de matemáticas 3 30 45 75 Es mostrarà l’ús de les matemàtiques a la vida quo-tidiana així com la seva vessant lúdica com a mitjà d’apropament als principis bàsics d’aquesta ciència.
Nutrición y dietética 3 30 45 75 Estudi de la relació entre alimentació i salut. Apropa-ment a conceptes com: conducta i hàbits alimentaris; els aliments; dieta equilibrada.
Obres clásicas de la literatura europea 3 30 45 75 Iniciació al coneixement d’obres literàries europees que s’han convertit en patrimoni cultural de la huma-nitat, així com dels seus autors.
Origen y evolución del universo 3 30 45 75 Estudi de l’origen dels elements que composen l’Uni-vers a través de les diverses teories existents.
Salud: factores de riesgo y primeros auxilios 3 30 45 75 Prevenció i control dels factors de risc en les altera-cions de salut. Mesures d’actuació immediata davant els accidents.
Salud y calidad de vida 3 30 45 75 Anàlisi de la relació entre la salut de les persones i les activitats que aquestes porten a terme al llarg de la seva vida. Influència d’un element respecte a l’altre. Solucions per trobar un equilibri entre els dos factors per tal de millorar-los.
Taller de catalán 3 30 45 75 Aquest taller presenta una introducció i repàs dels principis bàsics de la llengua: qüestions d’ortografia i gramàtica. I una aproximació a la història del català.
Taller de ecología 3 30 45 75 Activitats pràctiques relacionades amb aspectes ecològics: ús de lupa i microscopi, tincions, germina-cions controlades. Laboratori. Sortides experimentals.
Taller de fotografía digital 3 30 45 75 Aprenentatge dels principis bàsics de la fotografia i aplicació amb els recursos digitals dels quals avui dia disposem. Pràctiques de fotografia i de edició fotogrà-fica.
Viaje y representación literaria 3 30 45 75 Estudi de la literatura de viatges. Lleis generals del gènere. Evolució diacrònica. Estudi d’algunes obres cabdals.