Informació

Especialista universitari

Informació General

Cursos d'Especialista Universitari

Els cursos d’Especialista Universitari per al col·lectiu de 50 anys i més, són títols propis de la UdL, amplien l’oferta educativa existent fins al moment, i s’emmarquen dins el paradigma de l’aprenentatge al llarg de la vida. Aquests programes universitaris tenen una vessant educativa, cultural i social alhora que també milloren la qualitat de vida dels seus participants i, a la vegada, afavoreixen les relacions interpersonals i intergeneracionals.

Els cursos s’impartiran de setembre a maig i l’alumnat pot escollir entre diferents temàtiques:

1- Comunicació, Llengua i Literatura

2- Dret i Humanitats

3- Món i Natura

4- Salut i Benestar

5- Tecnologia i Societat

El procediment de selecció dels alumnes serà per rigorós ordre d'inscripció, i els cursos han de tenir un mínim de set alumnes matriculats per activar-se aquell curs acadèmic. No es podrà cursar més d'un títol d'Especialista Universitari Sènior el mateix any lectiu.

Els crèdits obtinguts en qualsevol dels cursos d‘Especialista Universitari Sènior es podran reconèixer com a crèdits obligatoris/optatius a la titulació de Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat.

L'avaluació del curs té dues modalitats:

a) Avaluació formativa: l'assistència, la participació activa a les classes i la realització d'activitats d'aula que proposi el professorat. La qualificació que s'obtindrà és d'aprovat, amb un valor numèric de 5. Aquesta qualificació es mantindrà en els reconeixements de crèdits d'assignatures optatives del Programa Sènior.

b) Avaluació sumativa: consisteix en l'avaluació formativa, a més de la realització dels treballs acadèmics que proposi el professorat per a la superació de l'assignatura. La qualificació tindrà el valor numèric obtingut durant el curs a cadascuna de les assignatures. Aquest valor es mantindrà en el reconeixement de crèdits d'assignatures optatives del Programa Sènior.

A efectes de reconeixement de crèdits en el Programa Sènior (Diplomat/da Sènior), l’alumnat podrà sol·licitar un certificat (sense cost addicional) que acrediti la formació realitzada en el curs d’Especialista Universitari Sènior en la modalitat que hagi cursat.

Per aquell alumnat que no estigui interessat en continuar els estudis al Programa Sènior (Diplomat/da Sènior), i un cop superat el curs, podrà sol·licitar el títol propi d’Especialista Universitari amb un cost addicional de 61,00€.

El preu de cadascun dels cursos s’atendrà al que disposi la Normativa de Matrícula del Programa Sènior en relació al preu del crèdit (ECTS) per a cada curs lectiu.