Bases convocatòria

Aula Oberta

Bases convocatòria cursos

(només per a professorat)

1- Informació general

L’Aula Oberta és un programa de la Universitat de Lleida en format de curs de curta durada que s’emmarca dins la Formació Contínua, és a dir, al llarg de la vida.

S’adreça a totes aquelles persones majors de 18 anys que tinguin interès i motivació per l’aprenentatge i/o per ampliar coneixements en una temàtica concreta en l’àmbit de la cultura, les ciències i les arts, i que siguin majors d’edat.

S’ofereix amb modalitats horàries diferents per poder adaptar-se millor a tothom.

2- Sol·licitants

Poden optar el PDI i PAS de la UdL, però també està oberta a persones externes a la UdL que hauran de certificar titulació adequada per aquest cas (Diplomatura, Llicenciatura, Grau,...) i caldrà que comptin amb l’aval d’un professor/a de la UdL.

Cada sol·licitant podrà presentar una, o dues propostes com a màxim, com a coordinador/a del curs.

La gestió del curs es realitzarà des de la coordinació del Programa Sènior.

3- Característiques dels cursos

Període de realització

El període per impartir els cursos anirà des del primer dilluns posterior al 15 de novembre fins a l’últim dissabte anterior al 15 de juny.

Lloc de realització

Les diferents sessions tindran lloc al Campus Universitari de Cappont.

En el cas de preferència per un altre Campus de la Universitat de Lleida, s’haurà d’especificar en el document de proposta de curs.

Espais docents

Totes les aules disposaran d’ordinador i projector. En el cas de necessitat d’aules específiques (informàtica, laboratoris,..), s’haurà d’especificar en el document de proposta de curs.

La reserva dels espais docents anirà a càrrec de la secretaria del Centre de Formació Contínua.

Durada dels cursos

Tots els cursos tenen una durada de vuit hores presencials, i són reconeguts amb un crèdit de lliure elecció a les titulacions específiques del Programa Sènior.

Horari dels cursos

La franja horària per impartir els cursos anirà de dilluns a dissabte, entre les 9:00h i les 21:00h, a excepció del dissabte que finalitzarà a les 13:00h.

La distribució horària es podrà seleccionar d’entre les següents propostes:

  • Dues hores al dia, un dia a la setmana
  • Dues hores al dia, dos dies a la setmana
  • Quatre hores al dia, un dia a la setmana
  • Quatre hores al dia, dos dies a la setmana
  • Altres horaris (consultar amb els gestors d’Aula Oberta)

4- Retribucions (sense tributs inclosos)

La docència es pagarà a 37,50€ / hora (un total de 300,00€ per curs).

No es contemplen les despeses generades pel curs ja siguin desplaçaments, materials fungibles,... o altres que el curs pogués generar.

5- Obligacions del coordinador del curs

S’ha de fer responsable de:

  • Elaborar el contingut del curs.
  • Proposar, contactar i confirmar el professorat (màxim quatre docents per curs).
  • Facilitar la informació sobre les característiques del curs i del professorat adscrit als gestors d'Aula Oberta, i en el termini establert.
  • Controlar l’assistència de l'estudiantat inscrit al curs que coordina i signar l'acta del curs.
  • Lliurar el full d'assitència i l'acta del curs signada, un cop finalitzat el curs, a la secretaria del Centre de Formació Contínua.

6- Documentació

Les propostes s’hauran de lliurar a través de l'imprès normalitzat que estarà disponible al web del Programa Sènior (apartat Aula Oberta), i enviar-les per correu electrònic a l’adreça: cfc.senior@udl.cat, abans del 15 de setembre de cada curs.

Imprès normalitzat per a la Proposta de curs

7- Altres

Els cursos que 4 dies abans del seu inici no tinguin el mínim de matriculats indicat pels gestors d’Aula Oberta podran ser anul·lats, o bé ajornats a altres dates (es recomana revisar el Calendari per coincidir el mínim possible amb la resta de cursos d'Aula Oberta), després de ser informada la persona responsable del curs.

El nombre mínim d’alumnes matriculats al curs serà de 8 persones.

Es pot buscar finançament extern que anirà destinat a sufragar despeses docents i acadèmiques del propi curs.