Admissió i selecció

Els alumnes preinscrits seran admesos en l’activitat formativa sempre i quan compleixin els requisits indicats i hi hagi places vacants. Pel que fa els documents expedits a l’estranger s’ha de tenir en compte l’article 4 de la Normativa de matrícula per a estudis propis i Activitats de formació contínua a la UdL

En el cas que el nombre de inscripcions superi el nombre màxim d’alumnes per al curs, es realitzarà un procés de selecció basat en els criteris establerts específicament per a cada activitat formativa, que seran degudament publicitats. Aquests criteris poden requerir la justificació documental del seu compliment.