Matriculació I pagament

Els alumnes amb plaça, rebran un correu electrònic on s’indicarà que s’ha d’aportar la documentació següent (es pot enviar escanejada per correu electrònic).

  1. Full de matrícula signat.
  2. Fotocòpia del DNI.
  3. Declaració de responsabilitat de la veracitat dels documents presentats.
  1. Si ja heu realitzat algun altre curs amb nosaltres només caldrà que ens feu arribar el full de matrícula i el resguard de pagament.

Instruccions de pagament:

  • Podeu portar el full de matrícula a qualsevol de les entitats bancàries que figuren al document (Data límit: data de venciment)
  • També teniu l'opció de formalitzar el pagament amb targeta de crèdit, a través de la pàgina web de "La Caixa" en el següent enllaç:

https://www.caixabank.cat/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html

  • En cursos de durada superior a 4 mesos i import superior a 500 € es podrà fraccionar en dos únics pagaments: (60% de l’import de la matrícula a l’hora de formalitzar-la. I 40% restant tres mesos després del començament del curs)

El pagament de l’import de la matrícula (total o 1a. fracció) haurà d’haver-se realitzat, com a màxim, una setmana abans de l’inic i del curs. En cas de no haver abonat l’import en aquest termini, es perdran tots els drets i es passarà al següent candidat.

No s’admetrà a l’aula, virtual o presencial, a cap alumne que no hagi satisfet l’import de la matrícula (ja sigui total o mitjançant pagament fraccionat).

En el cas que, per qualsevol motiu, no pugueu realitzar el curs, us agrairíem ens comuniqueu mitjançant correu electrònic que sou baixa.

En cas de renuncia de matrícula, veure article 6 de la Normativa de matrícula per a estudis propis i activitats de formació contínua a la UdL:

Si algun curs no arriba al mínim de matriculats establert, el CFC es reserva el dret d’anul·lar-lo una setmana abans de l’inici del mateix. En aquest cas, es retornarà l’import íntegre de la matrícula als alumnes.

En el cas dels cursos impartits per empreses amb conveni amb la UdL, la matrícula es realitzarà directament amb l’empresa.