Certificats i títols

La despesa de l’expedició dels títols, no inclosa en el preu de la matrícula, és a càrrec de la persona interessada (alumne/a) llevat d’excepcionalitats que s’indicaran en l’oferta del curs. L’import de les tarifes d’expedició dels títols s’aprova cada any al Pressupost de la UdL en l’annex Cursos no reglats.