Títol d'especialització

Programa Sènior / Pla d'estudis

Títol d'Especialista Sènior en Cultura, Ciència y Tecnologia

1. Justificació de la titulació

Un cop acabats els estudis de Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia volem oferir a aquell estudiantat que ho desitgi la possibilitat de continuar amb els seus estudis universitaris. La pròpia Universitat de Lleida ja havia iniciat fa dos anys un títol d’Especialització Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia, un cop desplegat, es va valorar convenient redefinir i redissenyar la proposta per a que donés resposta a la diversitat d’alumnat que té el títol de Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat. Per la qual cosa, agafem l’encàrrec de reprendre i dissenyar una nova proposta educativa que és la que despleguem a continuació.

Els oferim un programa de desenvolupament científic, cultural i social dirigit a ampliar els coneixements culturals, científics i tècnics, la millora del benestar personal i social a més de la qualitat de vida de les persones grans. Aquests estudis també poden facilitar la possibilitat d’introduir-se en el món de la recerca universitària alhora que promouen les relacions intergeneracionals.

2. Tipus de titulació

El títol d'Especialista Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia forma part dels Títols Propis de la Universitat de Lleida i es regeix per la normativa específica per aquest tipus de titulacions.

3. Requisits d'accés

El títol d'Especialista Sènior s’adreça a totes aquelles persones que hagin obtingut el títol de Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat per la UdL. Això voldrà dir haver assolit els 144 crèdits ECTS que conformen el total de la titulació repartits de la següent manera: 39 crèdits obligatoris, 93 d’optatius i 12 de lliure elecció o transversals.

El títol té diferents modalitats que comporten uns requeriments acadèmics addicionals depenent de la modalitat proposada.

A més, des de la direcció i coordinació es creu convenient donar l’oportunitat d’accés a altres persones no vinculades directament a la Universitat de Lleida però que poden estar interessades en cursar aquesta titulació. Els supòsits i requeriments que caldrà tenir en compte són els següents:

  • Tenir 50 anys o complir-los l’any en què es formalitza la matrícula.
  • Estar en poder d’una titulació obtinguda en qualsevol universitat de la resta de Catalunya i/o de l’Estat Espanyol i que sigui equivalent a la titulació de Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat de la UdL. Es crearia una Comissió de Convalidacions per aquesta titulació. La composició de la mateixa seria: Director/a del CFC, Cap de la Unitat de Programes Específics del CFC i Tècnic/a de la Unitat de Programes Específics.
  • També s’hi podrà matricular qui hagués superat algun curs de doctorat en qualsevol universitat de Catalunya i/o de l’Estat Espanyol.

4. Objectius proposats

a) Ampliar coneixements teòrics i pràctics en diferents àmbits de la cultura, la ciència i la tecnologia. Adquirir coneixements adequats per a l’anàlisi i la reflexió científica i/o humanística.

b) Millorar el benestar personal i social de les persones que hi participen.

c) Facilitar les relacions interpersonals entre l’alumnat, el treball en equip i l’aprenentatge entre iguals.

d) Iniciar-se al món de la recerca universitària a través de la participació en projectes o bé amb la integració a equips de recerca en actiu.

e) Cursar assignatures en els graus oficials de diferents titulacions de la universitat amb els alumnes de grau.

f) Facilitar les relacions interpersonals i intergeneracionals entre l’estudiantat de diferents graus oficials de la universitat i els del programa Sènior.

5. Estructura i organització de la titulació

Es proposa una estructura en dos cursos amb un total de quatre modalitats bàsiques:

A) Integrat als graus o màsters oficials,

B) Recerca,

C) Diplomat/da Sènior Avançat (optativitat),

D) Mixta.

La distribució dels crèdits per cursos quedarà conformada de la següent manera:

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS
Curs Crèdits obligatoris Crèdits optatius Crèdits transversals Totals
1r 9/18* ECTS 18/9 ECTS 3 ECTS 30 ECTS
2n 9/18 ECTS 18/9 ECTS 3 ECTS 30 ECTS
TOTALS 18/36 ECTS 36/18 ECTS 6 ECTS 60 ECTS

* La quantitat de crèdits dependrà de la modalitat seleccionada.

 

Tot seguit passem a desenvolupar cadascuna de les modalitats amb els itineraris corresponents.

A) MODALITAT INTEGRADA ALS GRAUS O MÀSTERS OFICIALS

Aquesta modalitat estarà integrada per assignatures oficials de graus o màsters de la Universitat de Lleida amb l’opció de fer-n’hi entre 18 i 36 crèdits durant els dos cursos de la titulació. La quantitat de crèdits optatius dependrà d’aquesta selecció fins arribar als 54 crèdits. Les assignatures que s’oferiran a la modalitat seran les pactades amb departaments, escoles i/o facultats i qui fa l’encàrrec. Les optatives seran les vigents per aquell curs a la titulació de Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat.

La quantitat d’alumnes que es podran matricular a cadascuna de les assignatures seria d’entre 1 i 3 alumnes.

Creiem convenient proposar una forquilla d’entre 1 i 3 alumnes per assignatura, depenent de les característiques especials que algunes poden tenir (laboratoris i altres).

Per accedir a aquesta modalitat, a banda dels requisits d’accés (punt 3), els alumnes que considerin aquesta opció com a continuació dels seus estudis de diplomat/da hauran d’haver assolit una nota de 7,0 a la mitjana de l’expedient i entrevistar-se amb el professorat responsable de la matèria. La finalitat de l’entrevista és adequar expectatives i conèixer les característiques de la matèria.

B) MODALITAT DE RECERCA

En aquesta modalitat l’alumne/a estarà integrat/da en un grup de recerca o vinculat a un investigador/a de la Universitat de Lleida, amb l’opció de fer-n’hi entre 18 i 36 crèdits durant els dos cursos de la titulació. La quantitat de crèdits optatius dependrà d’aquesta selecció fins arribar als 54 crèdits. Les assignatures que s’oferiran a la modalitat seran les pactades amb departaments, escoles i/o facultats i qui fa l’encàrrec. Les optatives seran les vigents per aquell curs a la titulació de Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat.

La quantitat d’alumnes que es podran assignar a cadascun dels grups la fixarà el director/a del grup o investigador/a. Creiem convenient proposar una forquilla d’entre 1 i 2 alumnes per grup, depenent de les tasques especials que es puguin derivar de l’activitat pràctica i docent (laboratoris i altres).

Per accedir a aquesta modalitat, a banda dels requisits d’accés (punt 3), els alumnes que considerin aquesta opció com a continuació dels seus estudis de diplomat/da hauran d’haver assolit una nota de 7,0 a la mitjana de l’expedient i passar una entrevista amb l'investigador/a. La finalitat de l’entrevista és adequar expectatives, nivell d’exigència, tipus de participació i/o col·laboració, conèixer com s’integrarien al grup, quin seria el seu rol i quines funcions i tasques desenvoluparien.

C) MODALITAT DIPLOMAT/DA SÈNIOR AVANÇAT/DA

Es proposa aquesta modalitat per a tot l’alumnat interessat en continuar els estudis de Diplomat/da Sènior. En aquesta modalitat l’alumne/a podrà seguir cursant les assignatures optatives de la diplomatura sènior que no hagi matriculat amb anterioritat o no hagi superat durant la consecució de la diplomatura.

Per accedir a aquesta modalitat caldrà assolir els requisits d’accés exposats al punt 3.

D) MODALITAT MIXTA

La modalitat mixta estaria formada per crèdits de recerca, integrats i optatius de les modalitats anteriors. S’hi acollirien els alumnes que no haguessin cursat els 18 crèdits de recerca o integrats i per tant no podrien acollir-se a la modalitat recerca o integrada, ni tampoc a l’avançada. En aquest cas, la distribució de crèdits proposada és la que s’indica a la taula.

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS
Curs Crèdits de recerca (OB) Crèdits integrats (OB) Crèdits optatius (OP) Crèdits transversals Totals
1r 9 ECTS 9 ECTS 9 ECTS 3 ECTS 30 ECTS
2n 0 ECTS 0 ECTS 27 ECTS 3 ECTS 30 ECTS
TOTALS 9 ECTS 9 ECTS 36 ECTS 6 ECTS 60 ECTS

Els alumnes matriculats en aquesta modalitat hauran de superar 18 crèdits obligatoris durant el primer curs dividits en dos grups: 9 crèdits de la modalitat integrada per assignatures oficials de graus o màsters de la Universitat de Lleida, i uns altres 9 dels crèdits de recerca vinculats a un grup de recerca o a un/a investigador/a de la Universitat de Lleida.

La resta de crèdits seran optatius fins arribar als 54 i distribuïts durant els dos cursos. Les assignatures que s’oferiran a la modalitat seran les proposades per a les modalitats de recerca i integrat, a més de les assignatures optatives vigents per aquell curs a la titulació de Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat.

Per accedir a aquesta modalitat, a banda dels requisits d’accés (punt 3), els alumnes que considerin aquesta opció com a continuació dels seus estudis de diplomat/da hauran d’haver assolit una nota de 7,0 a la mitjana de l’expedient, a més d’entrevistar-se amb el professorat responsable de la matèria i amb l’investigador/a.

6. Continguts de la titulació

Seguint l’esperit inicial del Programa Sènior, es creu convenient que, a l’igual que les matèries optatives responen a un ventall ampli de coneixements i habilitats en els diferents àmbits del saber, les matèries pròpies de cadascun dels itineraris proposats continuï la mateixa varietat temàtica. Es consideren les següents àrees de coneixement: Ciències Experimentals, Ciències Socials, Ciències Mèdiques i Humanitats, en funció de les disponibilitats docents de la UdL i les propostes dels diferents departaments.

7. El professorat

El professorat podrà tenir diverses procedències:

a) Professorat de la UdL, dels departaments on estiguin adscrites les àrees de coneixement en les quals s’integrin les diferents assignatures seleccionades per ser impartides en aquest programa.

b) Professorat contractat i extern a la UdL, que haurà de comptar amb una titulació universitària oficial.

c) Professorat col·laborador: professionals de reconegut prestigi en el seu àmbit.

8. Avaluació de l'estudiantat

Per tal de superar cada curs, els estudiants hauran d’acreditar l’assistència al 80% de les classes. A més, cada professor/a establirà el sistema d’avaluació que consideri adient: treballs, participació, pràctiques..., i que s’haurà de concretar al principi de curs. S’evitarà en la mesura del possible la realització d’exàmens finals, potenciant l’avaluació contínua. S’ha de recordar que la metodologia pedagògica emprada haurà d’estar en consonància amb les directrius europees, en les quals el treball continuat de l’alumne adquireix una importància rellevant, fet que permet no tenir que recórrer a l’avaluació per examen final.

9. Expedició de títols

Els estudiants que hagin superat satisfactòriament els dos cursos obtindran el títol d’Especialista Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia, tal i com ja es va aprovar en l’acord núm. 179/2011 del Consell de Govern de 12 de juliol de 2011.

10. Matrícula

La matrícula es realitzarà a la secretaria del Centre de Formació Contínua (CFC) de la Universitat de Lleida, en el termini que públicament es marqui i després del període de preinscripció. Aquesta matrícula serà independent per a cada any acadèmic. Els alumnes hauran d’abonar l’import corresponent als crèdits matriculats per cada any en curs. Així mateix, els estudiants hauran d’abonar l’import corresponent a taxes de matrícula, cost de l’expedient i la documentació exigida al punt 5.

11. Coordinació acadèmica

El paper de la coordinació de la titulació seria l’encarregada de realitzar entrevistes amb els investigadors/es i responsables de matèries oficials per tal de fer un seguiment dels diferents alumnes matriculats. Així mateix, s’encarregaria de fer tutories amb l’alumnat, sempre que ho sol·licitin, per tal de fer-ne el seguiment.