Pla d'estudis

Programa Sènior / Pla d'estudis

Pla d'estudis

pla d'estudis

Durant els tres primers cursos, les assignatures obligatòries abasten tots aquells coneixements considerats bàsics per a un correcte desenvolupament del procés d'aprenentatge de l'alumnat sènior. Els continguts d'aquestes assignatures apropen a l'alumne/a les eines metodològiques i tecnològiques necessàries per poder seguir amb total naturalitat les exigències acadèmiques dels diferents cursos.

Pel que fa a l’últim curs, la seva obligatorietat està dissenyada per oferir l’oportunitat als estudiants d’assegurar i posar en pràctica, des de l’aplicació, coneixements i habilitats que han adquirit en cursos previs. A més, aquestes matèries s’orienten cap a metodologies de recerca i del treball en grup que els podran ser molt útils en cas que vulguin cursar el títol d’Especialista Sènior.

Les assignatures optatives ofereixen un ventall ampli de continguts, des d’una perspectiva interdisciplinar, per tal de respondre a les expectatives d’aquest col·lectiu d’estudiants i, a la vegada, constituir un conjunt de coneixements i competències que configuraran un programa capaç en els diferents àmbits del saber.

Tot seguit s’inclou el Pla d’Estudis detallat, en quadres que presenten les matèries obligatòries per curs, tota l'oferta d'assignatures optatives i les corresponents descripcions en ambdós casos.

ORDENACIÓ TEMPORAL DE LES ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
PRIMER CURS
Assignatura Crèdits ECTS Hores totals
Metodologia del treball acadèmic 3 75
Taller d’escriptura creativa 3 75
Taller d’informàtica I 6 150
Totals: 12 300

 

SEGON CURS
Assignatura Crèdits ECTS Hores totals
Taller d’informàtica II 6 150
Totals: 6 150

 

TERCER CURS
Assignatura Crèdits ECTS Hores totals
Taller d’informàtica III 6 150
Totals: 6 150

 

QUART CURS
Assignatura Crèdits ECTS Hores totals
Metodologia de la recerca i del treball en grup 3 75
Tècniques de comunicació oral 3 75
Taller de redacció i anàlisi de textos 3 75
Taller d’informàtica IV 6 150
Totals: 15 375

 

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
Denominació Crèdits ECTS Hores presencials Hores alumne/a Hores totals Breu descripció de l'assignatura
Metodologia de la recerca i del treball en grup 3 30 45 75 L’objectiu és que l’estudiant conegui i comprengui els requisits i les fases de preparació d’un treball cien-tífic: les tècniques de cerca bibliogràfica i documental; la recerca metodològica i l’aplicació de la recerca als materials a estudiar; l’observació, registre i anàlisi dels resultats; l’elaboració de la discussió i l’avaluació de les conclusions. Tot combinant el treball individual amb la dinàmica del treball en grup.
Metodologia del treball acadèmic 3 30 45 75 Introducció a les normes bàsiques per a elaborar i presentar un treball acadèmic. Cerca d’informació. Tècniques de documentació.
Taller d’escriptura creativa 3 30 45 75 Introducció a la normativa lingüística i a l’aplicació dels instruments que permeten la creació de textos de forma clara, correcta i apropiada segons les circums-tàncies.
Taller d’informàtica I 6 60 90 150 Introducció a les funcions bàsiques d’un processador de textos.
Taller d’informàtica II 6 60 90 150 Segon nivell de capacitació davant els mitjans informàtics textuals i hipertextuals. Les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
Taller d’informàtica III 6 60 90 150 Tercer nivell de capacitació davant els mitjans infor-màtics: Internet i altres xarxes.
Taller d’informàtica IV 6 60 90 150 Quart nivell de capacitació davant els mitjans infor-màtics i xarxes.
Taller de redacció i anàlisi de textos 3 30 45 75 Aquesta assignatura pretén ajudar els estudiants a millorar les seves habilitats en la comunicació cien-tífica des d'una perspectiva lingüística i comunicativa, posant l'èmfasi en l'estudi de casos reals i en les pràctiques de redacció i de presentació de textos escrits.
Tècniques de comunicació oral 3 30 45 75 Capacitat de comunicació en diferents àmbits socials: La Comunicació Oral desenvoluparà temes rela-cionats amb la transmissió verbal de comunicacions i amb aspectes gràfics que serveixin de suport. Això comportarà tant l'anàlisi de temes purament tecnològics i plantejaments tècnics, com dels vessants psicològic i estructural de la comunicació. En parti-cular, s'ensenyarà com ajustar el fons a la forma, els objectius i els mitjans emprats.

 

ASSIGNATURES OPTATIVES
Denominació Crèdits ECTS Hores presencials Hores alumne/a Hores totals Breu descripció de l'assignatura
Acció social I 3 30 45 75 L’estudiant escollirà entre un ampli ventall d’entitats i institucions de Lleida ciutat i comarques en les quals realitzar una intervenció educativa i de servei a la comunitat. Aquesta assignatura es planteja en la línia de la projecció social i el compromís del seu estu-diantat amb la societat.
Acció social II 3 30 45 75 L’estudiant escollirà entre un ampli ventall d’entitats i institucions de Lleida ciutat i comarques en les quals realitzar una intervenció educativa i de servei a la comunitat. Aquesta assignatura es planteja en la línia de la projecció social i el compromís del seu estu-diantat amb la societat.
Acció social III 3 30 45 75 L’estudiant escollirà entre un ampli ventall d’entitats i institucions de Lleida ciutat i comarques en les quals realitzar una intervenció educativa i de servei a la comunitat. Aquesta assignatura es planteja en la línia de la projecció social i el compromís del seu estu-diantat amb la societat.
Acció social IV 3 30 45 75 L’estudiant escollirà entre un ampli ventall d’entitats i institucions de Lleida ciutat i comarques en les quals realitzar una intervenció educativa i de servei a la comunitat. Aquesta assignatura es planteja en la línia de la projecció social i el compromís del seu estu-diantat amb la societat.
Anglès i cultura anglesa 3 30 45 75 Contactem amb l’anglès a traves de la cultura anglesa.
Aprèn a comunicar-te en anglès 3 30 45 75 Punts bàsics per la comunicació escrita i oral en an-glès.
Astronomia 3 30 45 75 Introducció a l’estudi del sistema solar, els estels i la seva vida, les galàxies.
Bases de la medicina preventiva 3 30 45 75 Curs que permetrà interpretar el significat que pre-senta una medicina que prefereix prevenir, davant de la societat actual, amb situacions de risc per a la salut.
Biologia i societat 3 30 45 75 Els avenços en la biologia ofereixen noves pers-pectives en biomedicina i biotecnologia. L’aplicació d’aquestes noves tecnologies és tema de debat a la societat actual.
Cinema i literatura 3 30 45 75 Relació i interacció del cinema i la literatura. In-fluències mútues. Revisió d’obres i pel·lícules repre-sentatives.
Civilitzacions antigues de la mediterrània 3 30 45 75 La Mediterrània ha esdevingut al llarg del temps un escenari clau en el desenvolupament de les civilit-zacions més importants de la humanitat. Dins del seu context geogràfic han tingut un paper rellevant, egipcis, mesopotamis (assiris i babilònics), perses, fenicis, grecs i romans. Conèixer la seva història, cultura i societat a partir de les restes arqueològiques i les manifestacions artístiques ens ajudarà a com-prendre i valorar l’important llegat del seu passat.
Climatologia 3 30 45 75 Fenòmens meteorològics i climatològics; causes, con-seqüències i efectes sobre la biosfera i el medi ambient.
Com ens comuniquem? Comunicació verbal i no verbal 3 30 45 75 Introducció i pràctica al voltant de les formes d’interacció comunicativa no lingüística: kinèsica i elaboració gestual.
Dinàmiques del Planeta Terra 3 30 45 75 Les Ciències de la Terra, disciplines i valoració histò-rica. Metodologia d’estudi de l’interior del planeta. Els processos externs i interns en la dinàmica terrestre i evolució històrica de l’escorça. Orogènia, sismologia i   vulcanologia en el marc de la tectònica global. Evolució del relleu en relació amb l’estructura geo-lògica, substrat i clima. Riscos naturals i processos geomorfològics. Interpretació del mapa geològic.
Dret civil català 3 30 45 75 Apropament a les institucions legals que regeixen el dret civil català en diferents àmbits: persona, família, drets reals, contractes, successions.
Ecologia 3 30 45 75 Estudi de la interacció dels diferents organismes biològics (plantes i animals) i físics (climàtics) amb el medi ambient. Relació i influència dels humans amb el seu entorn.
Educació emocional 3 30 45 75 Intel·ligència i emoció. La intel·ligència emocional. Consciència de les pròpies emocions i reconeixements de les emocions en els altres. Regulació de les emo-cions. Autoestima. Habilitats socials i de vida.
El català. Llengua i literatura 3 30 45 75 Aquesta assignatura treballa problemes generals d’escriptura de la llengua catalana i aporta una apro-ximació a la literatura catalana a través dels textos dels escriptors catalans més destacats.
Els mitjans de comunicació de masses 3 30 45 75 Identificació dels mitjans de comunicació de masses. Anàlisi de les relacions que manté amb el conjunt del sistema social i de l’impacte que exerceixen sobre els individus.
Energies alternatives 3 30 45 75 Estudi de les tecnologies que permeten un ús al-ternatiu de les fonts naturals d’energia, per tal de protegir el medi ambient.
Escoltar i entendre la música 3 30 45 75 Recorregut pels principals estils musicals, a través dels compositors més rellevants de tots els temps, sense oblidar el context social del moment en que es van dur a terme les obres.
Filosofia contemporània 3 30 45 75 Aproximació als corrents filosòfics i als pensadors del segle XX. Estudi de les obres que són referents en l’àmbit filosòfic durant aquest segle.
Genètica i nutrició 3 30 45 75 La salut dels éssers humans depèn de factors genètics i ambientals. L’estudi de cadascun d’aquests factors, així com de les interaccions entre ells pot pro-porcionar informació valuosa per tal de millorar la qualitat de vida. La nutrició és un dels factors ambientals més importants, per tant, l’estudi de la relació entre nutrició i factors genètics individuals és un dels aspectes més importants en aquest àmbit.
Geografia de Catalunya 3 30 45 75 Introducció a la geografia de Catalunya des de les se-ves múltiples vessants.
Globalització i societat internacional 3 30 45 75 Estudi de la transformació social internacional, con-duïda a la integració mitjançant la globalització. Anàlisi de les dimensions de la globalització i con-seqüències sobre l’Estat com a actor internacional. Les respostes sociopolítiques i ideològiques a la glo-balització.
Història de Catalunya 3 30 45 75 Recorregut pels principals fets de1 panorama històric de Catalunya: Romanització i època medieval.
Història de la integració europea 3 30 45 75 Estudi de la creació i evolució del procés d’integració europea, i del sistema institucional creat, així com la dimensió exterior de la UE, a partir de les reformes dels Tractats originaris i de l’adhesió de nous Estats membres.
Història de la tecnologia 3 30 45 75 Recorregut històric pels diversos fets tecnològics més importants, que han donat lloc a l’avenç en aquest sentit del que gaudim en la societat actual.
Història de Lleida 3 30 45 75 Estudi de la ciutat de Lleida des dels seus inicis fins a l’actualitat, passant pels moments històrics més no-toris i per les descobertes més importants dutes a terme a la ciutat.
Història del pensament 3 30 45 75 Recorregut per l’evolució del racionalisme humà mitjançant l’estudi dels filòsofs i de les seves teories sobre el pensament, al llarg de les diferents etapes històriques.
Humanisme europeu 3 30 45 75 Corrents, autors i èpoques de l’Humanisme europeu. Història, filologia i filosofia. Segles XIV-XIX.
Introducció a l’enologia 3 30 45 75 Curs que introdueix als principis bàsics del vi, des de la seva producció fins al coneixement de varietats.
Jardineria i paisatgisme 3 30 45 75 Curs d’introducció a la jardineria i el paisatgisme que pretén donar una visió general d’aspectes com: tipologia dels jardins i espais verds; història dels estils; elements constitutius dels jardins i el paisatge; elements vegetals: arbres, arbustos, flor de tem-porada, etc.; disseny de jardins; darreres tendències.
La dimensió internacional dels Drets Humans 3 30 45 75 Anàlisi de la dimensió internacional dels Drets Hu-mans. Estudi d’alguns dels instruments normatius més rellevants en matèria de Drets Humans.
La memòria humana 3 30 45 75 Aproximació a la funció de la memòria en el comportament humà, la seva importància, els meca-nismes bàsics del seu funcionament i els factors que poden incidir sobre la memòria. Aspectes definitoris, sistemes de memòria i processos. Implicacions dels mecanismes de memòria en alguns àmbits de la vida quotidiana. Aplicacions pràctiques que milloren els processos memorístics.
La química en el nostre entorn quotidià 3 30 45 75 Introducció als aspectes propis de la química i el que suposen per a la nostra vida diària (additius, de-tergents,...).
Les plantes i l’home 3 30 45 75 Biodiversitat vegetal. Història de la botànica. Mor-fologia i sistemàtica vegetal. Plantes poblacions i comunitats vegetals. Plantes cultivades: origen i productes. Fongs i plantes d’interès etnobotànic i fo-restal. Estratègies de conservació de plantes. La Xarxa Natura 2000. Canvi climàtic i plantes.
Literatura catalana 3 30 45 75 Aproximació a la literatura catalana i els seus princi-pals moviments.
Lliçons populars de matemàtiques 3 30 45 75 Es mostrarà l’ús de les matemàtiques a la vida quo-tidiana així com la seva vessant lúdica com a mitjà d’apropament als principis bàsics d’aquesta ciència.
Mites literaris 3 30 45 75 Partint de la idea que els mites són un relat simbòlic que explica el món i que ha exercit una notable fascinació en molts escriptors, l’assignatura pretén posar de relleu de quina manera la creació literària incorpora els mites més coneguts i els dona una dimensió nova, en relació a una època i un context específics. Es mostrarà com, en aquesta transformació, el mite passa a ser una via per la qual l’individu es qüestiona sobre la realitat del seu entorn.
Nutrició i dietètica 3 30 45 75 Estudi de la relació entre alimentació i salut. Apropa-ment a conceptes com: conducta i hàbits alimentaris; els aliments; dieta equilibrada.
Obres clàssiques de la literatura europea 3 30 45 75 Iniciació al coneixement d’obres literàries europees que s’han convertit en patrimoni cultural de la huma-nitat, així com dels seus autors.
Origen i evolució de l’univers 3 30 45 75 Estudi de l’origen dels elements que composen l’Uni-vers a través de les diverses teories existents.
Processos editorials: maquetació de llibres, revistes i fulletons 3 30 45 75 En aquesta assignatura tractarem sobre els diferents procés-sos editorials. Començarem pels conceptes més bàsics i inicials de la maquetació i formatació de textos, per anar assolint els diversos estadis pels que passa un original fins la seua publicació. Els formats resultants podran ser destinats tant a la impressió en paper com al format electrònic (PDF interactiu). D’aquesta manera partint d’un original arriba-rem a donar format a un llibre de poesia o relat breu, una petita revista i un fulletó o cartell.
Salut, factors de risc i primers auxilis 3 30 45 75 Prevenció i control dels factors de risc en les altera-cions de salut. Mesures d’actuació immediata davant els accidents.
Salut i qualitat de vida 3 30 45 75 Anàlisi de la relació entre la salut de les persones i les activitats que aquestes porten a terme al llarg de la seva vida. Influència d’un element respecte a l’altre. Solucions per trobar un equilibri entre els dos factors per tal de millorar-los.
Taller de català 3 30 45 75 Aquest taller presenta una introducció i repàs dels principis bàsics de la llengua: qüestions d’ortografia i gramàtica. I una aproximació a la història del català.
Taller d’ecologia 3 30 45 75 Activitats pràctiques relacionades amb aspectes ecològics: ús de lupa i microscopi, tincions, germina-cions controlades. Laboratori. Sortides experimentals.
Taller de fotografia digital 3 30 45 75 Aprenentatge dels principis bàsics de la fotografia i aplicació amb els recursos digitals dels quals avui dia disposem. Pràctiques de fotografia i de edició fotogrà-fica.
Viatge i representació literària 3 30 45 75 Estudi de la literatura de viatges. Lleis generals del gènere. Evolució diacrònica. Estudi d’algunes obres cabdals.