Segon Cicle

Programa Sènior / Preinscripció i matrícula

Preinscripció i matrícula Segon Cicle: Curs 2023-2024

1. PREINSCRIPCIÓ

Abans de realitzar la matrícula, qui estigui interessat en cursar el títol d’Especialista Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia de la Universitat de Lleida (UdL), haurà d’omplir un full de preinscripció i presentar-lo a la secretaria acadèmica del Centre de Formació Contínua (CFC) de la UdL.

S’haurà de presentar amb la sol·licitud, una fotocòpia del DNI i una fotografia.

Així mateix, s’hauran d’haver superat els 144 crèdits ECTS del títol de Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat.

IMPORTANT:

La preinscripció es farà a la secretaria del CFC de la Universitat de Lleida, Campus de Cappont, C/ Pere de Cabrera, 5 (Planta Baixa).

Telèfon d’informació: 973 70 66 34

 

TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ:

Del 30 d'agost a l'1 de setembre de 2023

En el moment de la preinscripció s’haurà de seleccionar la modalitat.

Així mateix, el fet d’omplir aquest full és molt important perquè atorgarà als preinscrits cita prèvia per tal de realitzar la matrícula.

 

2. PROCÉS DE MATRICULACIÓ

Els estudis del títol d’Especialista Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia de la Universitat de Lleida consten de dos cursos acadèmics. Per a l’obtenció del títol corresponent, l’alumne haurà de tenir cursats 60 crèdits ECTS.

Tot l'alumnat d'aquesta titulació haurà de complimentar la matrícula de manera presencial.

 

LÍMITS DE MATRÍCULA:

En aquest curs (2023-2024), l’alumne/a s’haurà de matricular, com a mínim, de 9 crèdits, i com a màxim, de 27 crèdits, per curs acadèmic.

 

DOCUMENTACIÓ (per a l’estudiant de primer curs):

- Original i fotocòpia de l'expedient acadèmic del títol de Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat amb els crèdits exigits superats (144 ECTS).

- Imprès de matrícula degudament emplenat.

- Original i fotocòpia del DNI.

- Una fotografia mida carnet amb el nom escrit darrere.

- Número de compte bancari (hauran de signar el document SEPA).

Per a la resta de cursos només serà necessari l’imprès de matrícula.

 

TERMINIS:

La matrícula del curs 2023-2024 es farà presencialment els dies 12 i 13 de setembre de 2023.

Aquesta matrícula presencial es formalitzarà a la secretaria del CFC de la Universitat de Lleida, Campus de Cappont, C/ Jaume II, 71 (Planta Baixa).

 

PAGAMENT:

Taxes acadèmiques:

L’import del crèdit acadèmic per a les matèries específiques de l’especialització és de 37,50€.

L’import del crèdit acadèmic per a les matèries optatives no específiques de la titulació és de 33,50€.

 

EXEMPCIONS:

A les titulacions del Programa Sènior, tant de primer com de segon cicle, no es contempla cap exempció en la matrícula per família nombrosa, beques obtingudes en altres titulacions de la pròpia UdL o d’altres universitats d’arreu, grau de discapacitat, matrícules d’honor o altres que pugui contemplar la Normativa de Matrícula General de la UdL i que comportin descomptes en el preu del crèdit o les taxes de gestió i/o serveis.

 

MODALITATS DE PAGAMENT:

La Universitat cobrarà l’import de la matrícula mitjançant càrrec en el compte de l’entitat bancària escollida per l’estudiant.

En la realització de la matrícula l’estudiant optarà per una de les següents modalitats de pagament:

a) Pagament únic domiciliat:

La Universitat cobrarà l’import a partir del desè dia següent a la realització de la matrícula.

b) Pagament fraccionat domiciliat en tres terminis:

  • El primer termini serà a partir del desè dia següent a la realització de la matrícula.
  • El segon termini serà a partir del dia 15 de gener de 2024.
  • El tercer termini serà a partir del dia 15 de març de 2024.

 

Per domiciliar el pagament l’estudiant ha de consignar les dades del compte bancari a l'apartat corresponent de l'imprès de matrícula.

D'altra banda, el titular del compte haurà de complimentar i signar l'ordre de domiciliació SEPA autoritzant el càrrec.

El rebut de la matrícula té efectes de notificació.

 

MODIFICACIONS I ANUL·LACIONS:

L’estudiant disposarà de dos dies per realitzar qualsevol modificació de la matrícula (dates a determinar pel CFC).

Es podrà fer anul·lació de matrícula fins al dia 31 d'octubre de 2023.

Les modificacions i/o anul·lacions s’atendran al que disposi la Normativa de Matrícula General de la UdL.

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ:

S’atendrà al que disposi la Normativa de Matrícula General de la UdL.