Criteris acadèmics

Programa Sènior / Pla d'estudis

Criteris Acadèmics. Estructura de la titulació

Presentació

La Universitat de Lleida ofereix, des del curs 2006-2007, la titulació de Diplomat/Diplomada Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia, per a persones més grans de 50 anys, amb l’objectiu de respondre a les necessitats de formació superior de col·lectius que s’havien mantingut allunyats d’aquest nivell educatiu per múltiples raons. La Universitat de Lleida va considerar en el seu moment que havia d’assumir aquesta responsabilitat amb el territori i els seus ciutadans i així ho ha vingut fent durant els últims anys.

En aquests moments, en els quals la UdL està impulsant un seguit de reformes importants i amb voluntat que siguin estructurals en la docència i la formació, tant en les titulacions oficials, com en els títols propis i cursos de formació contínua, aquesta titulació, tan especial, no podia ser menys, atès que la situació del seu context, en una conjuntura socioeconòmica molt determinada, ha sofert també modificacions que cal tenir presents.

En aquest marc, doncs, la UdL vol redefinir el títol de Diplomat i Diplomada Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia, amb l’objectiu de seguir donant resposta no només a la diversitat d’alumnat sinó també a les necessitats que ara mateix té aquest col·lectiu.

Per tots aquests motius, es dissenya una nova proposta formativa que s’exposa a continuació.

Denominació

En primer lloc, s'afegeix a la denominació actual el terme ‘societat’, ja que el pla d’estudis incrementa de forma notable l’oferta de continguts en aquest àmbit. És, per tant, coherent i conseqüent donar plena visibilitat a aquest aspecte sense perjudici d’altres elements, que seguiran estant presents. Així, la nova denominació és:

Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat

 

El crèdit ECTS: unitat de mesura de la tasca de l’estudiant

El títol de Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat continua articulant-se des dels plantejaments educatius i acadèmics de l’Espai Europeu d’Educació Superior, per la qual cosa els criteris pedagògics se centren en la figura de l’estudiant i en la seva tasca. Per aquest motiu, la unitat acadèmica bàsica és el crèdit ECTS (European Credit Transfer System), valorat en 25 hores de treball de l’estudiant. Aquesta valoració inclou totes les activitats que els estudiants han de desenvolupar: assistència a les classes, realització de pràctiques i treballs, lectures, sortides, estudi autònom i avaluació.

Així doncs, les matèries estan programades segons aquest criteri. En general, per al títol de Diplomat/da Sènior, es considera 3 crèdits com la mesura òptima d’una matèria quadrimestral, tot i que n’hi ha també de 6, d’acord amb certes característiques específiques.

Estructura

Pel que fa a l’estructura de la titulació, es mantenen el cicle de quatre cursos acadèmics, cadascun dividit en dos quadrimestres.

El nombre total de crèdits que l’estudiant ha de cursar per tal de completar la titulació és de 144, dels quals cada curs n’haurà de fer fins a un màxim de 36.

 

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS
DIPLOMAT/A SÈNIOR Curs Obligatories Optatives

Transversals
LliUre Elecció

Totals
1r 12 21 3 36
2n 6 27 3 36
3r 6 27 3 36
4t 15 18 3 36
TOTALS 39 93 12 144

L’estudiant ha de superar els crèdits obligatoris i optatius assignats a cadascun dels cursos, a més de 3 crèdits transversals/lliure elecció i altres 3 de lliure configuració (ja siguin crèdits d’acció social per curs i/o crèdits integrats i/o de llengües, com després queda explicat) per poder assolir un curs.

Les assignatures són sempre de 3 crèdits, tret dels Tallers d’Informàtica que en tenen 6. La unitat de mesura dels crèdits és de 10 hores presencials.

Pel que fa a la tipologia dels crèdits i la seva distribució al llarg dels quatre cursos, el pla d’estudis es configura com segueix:

Crèdits obligatoris

Conformen fins a un total de 39 crèdits, de continguts instrumentals i bàsics, i s’estructuren en:

a) Quatre assignatures per tal d’assolir les competències informàtiques i tecnològiques, a raó de 6 crèdits per curs, de primer a quart:  

- Taller d’informàtica I

- Taller d’informàtica II

- Taller d’informàtica III

- Taller d’informàtica IV

b) Cinc assignatures considerades bàsiques, de 3 crèdits cadascuna, amb els següents continguts i a cursar en els períodes que s’indica:

Primer Curs:

- Taller d’escriptura creativa

- Metodologia del treball acadèmic

Quart Curs:

- Tècniques de comunicació oral

- Metodologia de la recerca i del treball en grup

- Taller de redacció i anàlisi de textos

En síntesi, el número de crèdits obligatoris que l’alumnat ha de cursar és de 15, d’assignatures bàsiques, més els 24 crèdits d’informàtica, que conformen els 39 crèdits obligatoris.

Crèdits optatius

L’estudiantat ha de cursar 93 crèdits d’assignatures optatives durant els 4 cursos.

Pel que fa a la tipologia i els continguts, els crèdits optatius són, al seu torn, de característiques diverses, com tot seguit s’explica:

a) Assignatures de 3 crèdits de temàtica variada (veure Pla d'Estudis). En aquest sentit, per al curs 2014-2015 i posteriors, la nòmina d’assignatures optatives del pla vigent fins al 2013-2014, seguiran sent susceptibles de ser activades, per tant, potencialment es manté el llistat d’assignatures optatives. Tanmateix, es revisaran els programes i les guies docents de les diferents assignatures que hagin de ser activades, per tal de millorar-les i actualitzar-les. Es promourà, en el futur, la incorporació d’altres de noves que puguin aportar innovació al pla, substituint les que hagin mostrat menys interès per part de l’estudiantat.

b) Dintre del grup dels crèdits optatius hi ha un altre conjunt d’assignatures específiques que es determinen com de configuració pròpia. L’estudiant haurà de cursar un mínim de 12 i fins a un màxim de 18 crèdits d’aquesta tipologia. Les diferents possibilitats d’aquest conjunt de crèdits són:

  • Crèdits d’acció social. Consisteixen en realitzar un projecte d’aprenentatge-servei. L’estudiant podrà escollir entre un ampli ventall d’entitats i institucions de Lleida ciutat i comarques en les quals realitzar la intervenció educativa i el servei a la comunitat. Com a evidència d’avaluació, l’estudiant haurà d’elaborar una memòria de les tasques realitzades o un diari de camp. La supervisió d’aquesta assignatura recauria sobre la direcció i la coordinació del Programa Sènior, així com l’assignació de places i el seguiment de l’alumnat. L’alumnat tindrà una oferta de quatre assignatures d’acció social, una per cada curs i a raó de 3 crèdits ECTS cadascuna, i que figuraran al Pla d’Estudis sota la denominació de: Acció social I, II, III i IV. Aquesta part del Programa es planteja en la línia de la projecció social i el compromís del seu estudiantat amb la societat.
  • Crèdits de llengües. L’estudiant els podrà cursar a l’Institut de Llengües de la Universitat de Lleida. D’aquesta manera l’estudiant pot escollir la llengua a estudiar d’acord amb l’oferta existent (anglès, francès, italià, xinès, rus, català...). Això no és incompatible amb el fet que entre les assignatures optatives del grup a), n’hi pugui haver d’altres del tipus: “Anglès per viatjar” o “Llengua i cultura anglesa”, per exemple. L’estudiant podrà escollir entre l’oferta de cursos ja sigui en la modalitat presencial o bé en la semipresencial. La gestió acadèmica i econòmica de la matrícula la realitzarà l’Institut de Llengües de la UdL, on els estudiants hauran d’abonar el preu de la matrícula dels cursos, que serà preu UdL (comunitat universitària) i no preu per a externs. Els horaris de les classes seran els que l’Institut de Llengües estableixi, per la qual cosa podríen coindicir amb els de les classes del Programa Sènior. En el moment de la matrícula es donarà la informació sobre horaris per tal que l’estudiant pugui triar el que li sigui més adequat, en el cas que estigui interessat en cursar aquesta modalitat. Per tal de poder ser-li reconeguts els cursos de llengües de l’Institut de Llengües de la UdL, l’estudiant haurà de presentar el certificat d’aprofitament del curs, la qual cosa implica una assistència al 80%, com a mínim, de les sessions i la realització de les activitats formatives proposades pel professorat. La taula d’equivalències es basarà en: 10 hores formatives de llengües = 1 crèdit del Programa Sènior. Aquesta equivalència no suposarà cap cost econòmic afegit per a l’alumnat per part del Programa. En cas d’haver d’arrodonir hores per crèdits, es realitzaria a l’alça a favor de l’alumnat, a tall d’exemple, un curs d’anglès de 108 hores seria convalidable per 12 crèdits. Això s’explica pel treball autònom que l’alumnat haurà de realitzar fora de l’aula.
  • Crèdits integrats. Els diferents departaments i/o facultats de la UdL podran oferir assignatures a l’estudiantat del Programa Sènior. Aquesta tipologia de crèdits aposta pel valor educatiu de les relacions interpersonals i intergeneracionals com a font d’aprenentatge. Cada curs, des del Centre de Formació Contínua, es demanarà als departaments de la UdL si estan interessats en oferir alguna o algunes de les assignatures de grau als estudiants sènior. Amb les propostes dels departaments, s’elaborarà el llistat —amb la seva descripció— de les assignatures disponibles per a l’estudiantat sènior. Això significarà que aquest estudiantat s’haurà d’integrar en la metodologia docent i d’avaluació de l’assignatura en qüestió. Per aquest motiu, es recomanarà a l’estudiant que, abans de formalitzar la matrícula d’una assignatura en un grau oficial, s’entrevisti amb el professor o professora responsable de la mateixa per tal de conèixer els objectius, competències, nivell de coneixements previs aconsellables, continguts i activitats d’avaluació. Així podrà acabar de decidir la matrícula del curs amb el ple coneixement del que representa cursar aquella assignatura. En el moment de la matrícula, s’informarà de quines són les assignatures de graus que integren el quadre d’aquesta modalitat d’optatives. L’estudiant podrà així escollir les que puguin ser del seu interès. La gestió acadèmica i econòmica de la matrícula es realitzarà des del Programa Sènior, al Centre de Formació Contínua. Només es podrà matricular en aquestes assignatures l’estudiantat que hagi superat 72 crèdits del Programa Sènior.
Crèdits transversals/Lliure elecció

Tal i com s’estableix en l’ordenació dels ensenyaments universitaris dels graus oficials, també aquesta filosofia ha estat per al Diplomat/da Sènior. Així, l’estudiant podrà obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, solidàries i de cooperació.

El pla d’estudis sènior contempla un reconeixement de fins a 12 crèdits sobre el total del pla d’estudis per la participació en les esmentades activitats, que hauran de tenir interès formatiu, cultural i esportiu. Es reconeixeran, dintre d’aquest grup, accions relacionades amb qüestions de gènere o de cooperació; també la participació i l’assistència a congressos, simposiums o jornades organitzades per la UdL; els cursos de la Universitat d’Estiu; o els de l’Aula Oberta i de formació contínua del Centre de Formació Contínua.

Horari

Les classes tindran lloc, de dilluns a dijous, en horari de tarda, entre les 16:00h i les 20:30h, depenent de la quantitat d'assignatures proposades per al mateix dia, encara que algunes de les activitats complementàries o de lliure elecció/transversals podrien tenir horaris diferents.

L’activitat presencial de les matèries de 3 crèdits serà de dues hores a la setmana, algunes, en dies alterns, i altres, en horari seguit. Només els Tallers d’Informàtica, degut a les seves característiques, tindrà una valoració de 6 crèdits, que impliquen 4 hores setmanals de classe, en dies alterns. La dedicació presencial total a la setmana dependrà del nombre d’assignatures que es cursi. Així, per regla general, un estudiant que cursi quatre assignatures, ja siguin aquestes optatives o obligatòries, tindrà una activitat presencial a la setmana d'entre 8-10 hores. El màxim d'activitat presencial ve marcada pel nombre màxim d'assignatures a matricular, un total de 10, la qual cosa suposarà una càrrega lectiva d'entre 20-22 hores setmanals.

El professorat

El professorat dedicat a impartir classes en el Programa Sènior està conformat per docents que coneixen l’especificitat del col·lectiu al qual s’adrecen i configuren la seva metodologia pedagògica d’acord amb aquest criteri.

El perfil d’aquest professorat és el de docents que pertanyen al cos de la Universitat de Lleida, és a dir, als seus diferents departaments i procedents de totes les àrees implicades en la titulació.

Metodologia didàctica

La metodologia té en compte les característiques específiques de l’alumnat d’aquest Programa, tot i que això no suposa, en cap moment, que el rigor acadèmic i científic es vegi afectat.

Així doncs, el programa acadèmic està especialment orientat i adaptat a l’alumnat adult amb experiència viscuda. El professorat és plenament conscient d’aquest context pedagògic, raó per la qual tant les sessions teòriques com les pràctiques es desenvolupen considerant aquestes característiques i amb un alt nivell de interacció i participació per part de l’alumnat.

Els estudiants, en el moment de realitzar la matrícula, rebran una adreça de correu electrònic de la Universitat, que podrà també ser, per tant, una via de contacte entre estudiants i professorat.

A més, el Campus Virtual de la Universitat de Lleida serà una eina pedagògica més, mitjançant la qual els estudiants podran efectuar consultes al professorat en relació als continguts i els materials docents, trobar enllaços recomanats i/o bibliografia, així com realitzar qualsevol altra activitat que el professorat pugui proposar per aquest mitjà.

Assistència i avaluació

L’assistència és obligatòria i el professorat haurà d’avaluar-la, tot i que s’estableix un percentatge mínim d’assistència del 80%.

El sistema d’avaluació és el que contempla les activitats de l’alumnat de forma continuada, de manera que s’evitaran els exàmens finals i es fomentaran les pràctiques i treballs al llarg del curs.

Els estudiants que no hagin assistit o no hagin lliurat els treballs o les pràctiques demanades pel professorat no podran ser avaluats; tanmateix, el professorat tindrà la potestat de decidir els criteris d’actuació en aquests casos.

Matèries amb pràctiques fora d’aula

Algunes assignatures poden programar determinades sortides per tal de completar les pràctiques amb treballs de camp. Sempre que aquestes no estiguin subvencionades explícitament, s’ha de tenir en compte que poden comportar despeses suplementàries per a l’alumnat que hagi triat aquelles assignatures. Malgrat això, i davant circumstàncies especials (econòmiques, físiques), el professorat haurà de tenir activitats suplementàries que puguin substituir les sortides o treballs de camp.

Reconeixement acadèmic

Els estudiants que hagin superat els quatre cursos, és a dir, els 144 crèdits totals, tindran dret al títol de Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat de la Universitat de Lleida.

Nombre de places

El nombre de places per a cada nivell de curs és de 35 alumnes. En el cas que hi hagués més demanda, les places es cobririen mitjançant un sorteig.