Lliure elecció

Programa Sènior / Informació acadèmica

Cursos de lliure elecció

Els cursos de lliure elecció o tranversals, són una sèrie de cursos que ofereix la Universitat de Lleida, així com altres entitats, i que s'emmarquen dins els diferents serveis i departaments de la pròpia universitat.

Dins les titulacions que ofereix el Programa Sènior és necessari assolir una quantitat de crèdits d'aquesta tipologia i que només es poden obtenir a través d'aquests cursos. A la titulació de Diplomat/da Sènior s'han d'obtenir un total de 12 ECTS, mentre que a la titulació d'Especilaista Sènior són necessaris un total de 6 ECTS.

Per via ordinària, aquests cursos es reconeixen durant el mes de març, prèvia convocatòria per part del coordinador del Programa Sènior; de manera extraodinària, i només en el cas de finalitzar alguna de les titulacions que ofereix el Programa Sènior, durant el mes de setembre.

Qualsevol curs referenciat a continuació és reconegut amb crèdits de lliure elecció/transversals dins les titulacions del Programa Sènior. És necessari per al seu reconeixement però presentar el certificat, que obtindreu a la mateixa secretaria on hagueu formalitzat la matrícula, on hi constin les següents dades: nom de l'alumne/anúmero de DNIany lectiu en el que s'ha fet el curs i les hores de durada del curs, o la seva equivalència en crèdits.

OFERTA DE CURSOS

AULA OBERTA

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

UNIVERSITAT D'ESTIU